Moro med agi­li­ty

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

De fles­te av oss vil nok ikke prø­ve å ma­nøv­re­re hunden rundt midt i et vir­var av ure­gjer­li­ge sau­er (ikke med vil­je, iall­fall!), men det er verdt å hus­ke på at gje­ter­hun­der er ful­le av ener­gi og har høy in­tel­li­gens, og det tren­ger de ut­løp for. Agi­li­ty pas­ser per­fekt for en hy­per­ak­tiv su­per­hund, uan­sett rase el­ler blan­ding, og sam­men­set­nin­gen av hind­re med høyde- og lengde­hopp, sla­låm­por­ter, tun­ne­ler og vip­per vil være sti­mu­le­ren­de selv for de smar­tes­te av hun­de­ne. Her ser du noen av for­de­le­ne med agi­li­ty­tre­ning.

Det er ikke bare hunden som får more seg (el­ler job­be). Din opp­ga­ve er å løpe ved si­den av og opp­munt­re og hjel­pe den mens den flyr over hind­re og kry­per gjen­nom tun­ne­ler. Det får deg fort i bed­re form.

Agi­li­ty­tre­ning gir både god mo­sjon og hjerne­trim. En run­de på en agi­li­ty­bane vil styr­ke hun­dens musk­ler, bed­re ut­hol­den­he­ten og tre­ne opp ko­or­di­na­sjons­ev­nen.

Når dere tre­ner agi­li­ty, er du og hunden et lag der du hjel­per den med å for­se­re hind­re­ne på kor­test mu­lig tid. Du vil mer­ke at hunden blir ly­di­ge­re, og at bån­det mel­lom deg og beste­kom­pi­sen din blir enda ster­ke­re enn før.

I det fri for­føl­ger hun­de­ne bytte­dy­re­ne over, un­der, rundt og gjen­nom hind­rin­ger i ter­ren­get. Agi­li­ty­ba­ne­ne er la­get for å etter­lik­ne sli­ke na­tur­li­ge for­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.