Ti ty­pis­ke gje­ter­hun­der

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

To ty­per hund er blitt brukt i ar­bei­det med beite­dyr: fåre- og kveg­hun­der, slik som bor­der col­lie, som sty­rer flok­kens be­ve­gel­ser, og vok­ter­hun­der, hvis vik­tigs­te opp­ga­ve er å be­skyt­te flok­ken mot ul­ver og and­re rov­dyr. Fåre­hun­der er ener­gis­ke, kvik­ke og svært in­tel­li­gen­te, og de sam­ar­bei­der tett med gje­te­ren for å sty­re flok­ken med still­fer­dig auto­ri­tet. Bor­der col­li­en blir van­lig­vis sett på som ver­dens bes­te fåre­hund, og den har ry på seg for å være rask og in­tel­li­gent. Blan­din­ger med bor­der col­lie de­ler ofte de egen­ska­pe­ne, og de er glim­ren­de kjæle­dyr. Vok­ter­hun­der, som den frans­ke bri­ar­den, er ge­ne­relt stør­re enn fåre­hun­de­ne og har som re­gel kraf­tig pels som be­skyt­ter dem mot rov­dyr.

Schæ­fe­ren er en av ver­dens mest po­pu­læ­re ra­ser. Den er mer kjent som po­liti­hund enn som gje­ter­hund. Las­sie-fil­me­ne gjor­de col­li­en be­rømt. Den er et po­pu­lært kjæle­dyr for ak­ti­ve fa­mi­li­er som ikke har noe imot å trim­me pels. Den­ne klas­sis­ke col­li­en er van­lig­vis svart og hvit, men det fin­nes også and­re farge­va­ri­an­ter, sær­lig hos blan­din­ger. Dis­se hun­de­ne reg­nes som in­tel­li­gen­te og år­våk­ne. Det fin­nes fle­re uli­ke ty­per som av og til reg­nes som egne ra­ser. Den­ne ra­sen opp­sto da man krys­set au­st­rals­ke din­go­er med col­li­er for å få en kvikk og in­tel­li­gent gje­ter­hund.

De fles­te hun­de­ne av den­ne ra­sen og blan­din­ger hvor den inn­går, er na­tur­li­ge gje­te­re med an­legg for ly­dig­het og agi­li­ty. Dis­se «labbe­tus­se­ne» er kjent for sin in­tel­li­gens og sitt gode lyn­ne. De ble av­let fram for å dri­ve sau­er over lan­ge av­stan­der. De sto­re og ster­ke bri­ar­de­ne ble av­let fram for å be­skyt­te kveg mot ul­ver og snik­skyt­te­re. De kan være svar­te, grå og bru­ne. Ber­ga­ma­sco­en stam­mer fra Ita­lia der den ble brukt som vok­ter­hund for kveg og sau. Den er kjent for sin tyk­ke pels med lan­ge «dread­locks». Med sin mopp­lik­nen­de pels er den un­gars­ke ko­mondo­ren vans­ke­lig å skjel­ne fra sau­ene den ble alt opp til å pas­se på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.