Gode blan­din­ger

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

De er smar­te, sun­ne, ene­stå­en­de og blant de bes­te kjæle­dy­re­ne man kan ha. Kall dem kjø­te­re og bas­tar­der, el­ler vær kul og si at «hunden min er en skik­ke­lig ga­te­miks». BLAN­DINGS­HUND Imot­set­ningtil­rase­hun­dene­ned­stam­mer blan­dings­hun­de­ne fra fle­re for­skjel­li­ge ra­ser. Ak­ku­rat slik men­nes­ker kan ha folk fra fle­re re­li­gio­ner og folke­slag i slek­ten, kan blan­dings­hun­de­ne vise til en va­riert av­stam­ning.

BLANDINGSHUNDENS HIS­TO­RIE

Man me­ner at al­le hun­der ned­stam­mer fra ul­ven el­ler fra et tid­lig hunde­dyr. En gang i his­to­ri­en be­gyn­te hun­de­ne å leve side om side med men­nes­ker, og mer ny­lig be­gyn­te men­nes­ke­ne se­lek­tivt å avle fram ra­ser for å ren­dyr­ke vis­se trekk. Uli­ke ra­ser har imid­ler­tid sta­dig pa­ret seg med hver­and­re, med el­ler uten men­nes­kers hjelp og vel­sig­nel­se, og der­for er det man­ge hun­der som ikke til­hø­rer noen spe­si­ell rase. I år­hund­rer var den ty­pis­ke fa­mi­lie­hun­den en lo­jal blan­dings­hund. Blan­din­ger med ter­ri­ere, fåre­hun­der, chow-chow, pit­bull og chi­hua­hua er vel­dig van­li­ge. Al­le mu­li­ge ra­ser kan inn­gå i en blan­dings­hund si­den al­le hun­der er sam­me art og der­med kan pa­re seg med hver­and­re.

SANN­HE­TEN OM «KJØTERNE»

Or­det «kjø­ter» vi­ser til en hund av blan­dings­rase, men det bru­kes også som skjells­ord. I lø­pet av de sis­te åre­ne har imid­ler­tid dyre­els­ke­re inn­sett at det ikke er noe galt med en hund med blan­det bak­grunn. Noen tror kan­skje at blandingshunder er mind­re verd for­di de ikke er «rene», men at en hund er ren­ra­set, be­tyr bare at hunden er se- lek­tivt av­let fram for å ut­vik­le spe­si­el­le trekk. Det­te har re­sul­ta­tert i et vidt spek­ter av her­li­ge hunde­ra­ser, fra grand da­nois til dachs, med sine sær­eg­ne kjenn­te­tegn og egen­ska­per. Men det kan også føre med seg ar­ve­li­ge gen­etis­ke pro­ble­mer si­den et mind­re ut­valg av hun­der pa­res for å iso­le­re vis­se fy­sis­ke el­ler ad­ferds­mes­si­ge trekk.

ROBUSTE OG PÅ­LI­TE­LI­GE KJÆLE­DYR

Blandingshunder er sta­tis­tisk sett mind­re ut­satt for gen­etis­ke helse­pro­ble­mer enn ren­ra­se­de hun­der. De fin­nes i al­le mu­li­ge fa­son­ger og stør­rel­ser, og ofte har de ene­stå­en­de kropps­ty­per og pel­s­teg­nin­ger som gjør dem eks­tra at­trak­ti­ve som kjæle­dyr. På om­plas­se­rings­sent­re og dyre­mot­tak kan man fin­ne et vell av uli­ke ga­te­mik­ser, og al­le som har en slik hund, vil skri­ve un­der på at blan­dings­hund er topp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.