Ta et ly­dig­hets­kurs

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Man­ge, sær­lig første­gangs­ei­ere, lu­rer på om de bør mel­de hunden på et ly­dig­hets­kurs, el­ler om de bør tre­ne hunden selv med hjelp fra in­ter­nett, bø­ker og vi­deo­er. Sva­ret er beg­ge de­ler! Det stem­mer at det er man­ge gode hjelpe­mid­ler å fin­ne for den som vil tre­ne hunden selv, og du vil sann­syn­lig­vis gjø­re en god jobb. Li­ke­vel kan et ly­dig­hets­kurs være en vik­tig del av pro­ses­sen. På dis­se kur­se­ne vil du og hunden din del­ta sam­men med fle­re and­re hun­der og ei­er­ne de­res, og det vil gi en trygg are­na der du kan ob­ser­ve­re hvor­dan hunden din opp­fø­rer seg sam­men med and­re hun­der. Opp­står det kon­flik­ter, er tre­ne­ren kva­li­fi­sert til å tak­le si­tua­sjo­nen. Og for­di det er and­re hun­der og men­nes­ker til ste­de, får hunden din ver­di­full tre­ning i å ut­fø­re kom­man­do­ene selv om den blir dis­tra­hert. In­struk­tø­ren kan gi deg ver­di­ful­le til­bake­mel­din­ger når det gjel­der din egen måte å tre­ne hunden på, og som et sis­te punkt kan det nev­nes at et ly­dig­hets­kurs gir deg an­led­ning til å tref­fe nye men­nes­ker du i det mins­te har én ting til fel­les med: kjær­lig­he­ten til hunden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.