Lær deg de ti tre­nings­bu­de­ne

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hunde­tre­ning hand­ler like mye om å tre­ne seg selv som å tre­ne hunden. Som nevnt før er bare det at du le­ser den­ne boka, et tegn på at du øns­ker å gjø­re tin­ge­ne rik­tig. Her er ti gyl­ne reg­ler du skal ha i tan­ke­ne før du star­ter tre­nings­re­gi­met. Vi skal gå mye mer de­tal­jert gjen­nom tre­nings­pro­gram­met på de nes­te si­de­ne.

Du skal ald­ri ska­de el­ler skrem­me hunden.

Vær kon­se­kvent.

Vær tål­mo­dig.

Bruk po­si­tiv for­sterk­ning.

Be­gynn med det vik­tigs­te.

Start trygt og ro­lig.

Ha kor­te øk­ter.

Lær deg hun­dens lære­møns­ter.

Gå all­tid vi­de­re.

Ha det gøy!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.