Vær tål­mo­dig

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hunde­tre­ning er en pro­sess, og som al­le pro­ses­ser kre­ver det tid. Ofte kan for­mi­dab­le fram­skritt etter­føl­ges av mid­ler­ti­di­ge til­bake­slag. Det er lett å bli mot­løs og utål­mo­dig, men det er in­gen grunn til å for­tvi­le. Husk at du læ­rer opp et ve­sen av en an­nen art til å gjø­re det du øns­ker, og det er ofte ting som er stikk i strid med hun­dens na­tur. Du må være for­be­redt på at ut­vik­lin­gen går i rykk og napp. Noen gan­ger skjøn­ner hunden umid­del­bart hva du vil, og du fø­ler deg som et geni. And­re gan­ger kan du bru­ke da­ger og uker på å ter­pe på det sam­me uten å kom­me noen vei. Vær tål­mo­dig og stå dis­tan­sen ut, så vil dere lyk­kes til slutt. Når du kjen­ner frust­ra­sjo­nen sti­ge, er ti­den in­ne til å av­slut­te øk­ten og gå en tur el­ler løse opp med litt ap­port med hun­dens ynd­lings­le­ke. Pust dypt inn og god­ta at tre­ning er en ut­ford­ring, så er dere beg­ge på rett vei!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.