Bruk po­si­tiv for­sterk­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hva er for­skjel­len

mel­lom po­si­tiv for­sterk­ning og kor­rek­sjons­ba­sert tre­ning? Med po­si­tiv for­sterk­ning be­løn­ner du hunden for å gjø­re det du ber den om. Med kor­rek­sjons­ba­sert tre­ning straf­fer el­ler kor­ri­ge­rer du den ( bruk av spe­sial­hals­bånd, brå ly­der el­ler ver­ba­le irette­set­tel­ser som «nei!» og «slem hund!») når den gjør noe du ikke vil den skal gjø­re.

Vi er ster­ke til­hen­ge­re av po­si­tiv for­sterk­ning, ikke bare for­di det vir­ker, men også for­di det styr­ker båndene mel­lom deg og hunden. Blant de man­ge ef­fek­ti­ve tre­nings­me­to­de­ne fin­ner vi også den sta­dig mer po­pu­læ­re klik­ker­tre­nin­gen. Her bru­ker man en dings som kal­les «klik­ker» ( pluss en haug med god­bi­ter) for å for­me ad­fer­den og lære hunden kom­man­do­er. Det er moro for deg og hunden, og det vir­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.