Lær deg hun­dens læ­rings­møns­ter

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Av og til kan du bru­ke en hel tre­nings­økt på én enes­te kom­man­do uten at hunden ser ut til å skjøn­ne noe av det. En dag el­ler to se­ne­re kan dere prø­ve dere på den sam­me kom­man­do­en igjen, og hunden fik­ser det med en gang! Slik min­ner hun­dens hjer­ne mye om vår egen; den fort­set­ter å be­hand­le in­for­ma­sjon også etter at den ak­ti­ve tre­nings­øk­ten er over. Når du har fun­net ut hvor­dan hunden din læ­rer, kan du bru­ke det i fram­ti­dig tre­ning. Hvis du vet at hunden tren­ger tid på seg for å for­døye stof­fet, vet du at det løn­ner seg med kor­te øk­ter og la hunden få et par da­ger på seg før dere fort­set­ter der dere slapp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.