Gå all­tid vi­de­re

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Læ­ring er et livs­langt pro­sjekt, og tre­ning er ikke bare noe du gjør de førs­te må­ne­de­ne etter at du har fått hunden. Selv om du sy­nes at hunden al­le­re­de har lært seg im­po­ne­ren­de man­ge kom­man­do­er og triks, er det in­gen grunn til å leg­ge tre­nin­gen på is. Tre­ning og læ­ring sam­men med hunden er en livs­lang øvel­se i kom­mu­ni­ka­sjon, og dere vil hele ti­den fort­set­te å vokse og styr­ke båndene mel­lom dere. Gå all­tid vi­de­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.