Ha det gøy!

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Å ha det gøy mens dere tre­ner, er ikke bare en hyg­ge­lig bo­nus, det bur­de vært et krav. I det øye­blik­ket en tre­nings­økt slut­ter å være mor­som og be­gyn­ner å fø­les som et ork, bør dere slut­te. Hvor­for? For det førs­te for­di hun­der els­ker å leke, og de els­ker å ha en jobb. Når job­ben er å for­stå hva du vil og der­et­ter gjø­re det (og mot­ta ros og god­bi­ter un­der­veis), sti­mu­le­rer det ny­tel­ses­sent­re­ne i hjer­nen. Po­si­tiv for­sterk­ning eg­ner seg spe­si­elt godt til den­ne ty­pen læ­rings­lek.

Den and­re grun­nen til at tre­ning skal være gøy, har med deg å gjø­re. Hun­der er uhy­re føl­som­me for men­nes­kers hu­mør og fø­lel­ser. Når du er av­slap­pet, fø­ler hunden seg sik­ker og trygg og har lett for å kon­sen­tre­re seg om opp­ga­ve­ne. Hvis du der­imot er stres­set el­ler frust­rert, vil hunden mer­ke det. Når du slut­ter å more deg, vil du opp­da­ge at hunden ikke læ­rer like fort som før, og at den til og med kan glem­me ting den mest­ret bare noen mi­nut­ter tid­li­ge­re.

Så ikke heng med ho­det nes­te gang du tre­ner med hunden din. Sett i gang og ha det gøy!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.