Kon­sen­trer deg om den øns­ke­de ad­fer­den

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det­te kan vir­ke litt sno­dig: Når vi skjen­ner på, dyt­ter, ser strengt på, snak­ker til el­ler rø­rer hunden når den gjør noe galt, opp­mun­t­rer vi i rea­li­te­ten den uøns­ke­de ad­fer­den. Med and­re ord kan kor­ri­ge­ring av adferd føre til at hunden fort­set­ter med ad­fer­den. Hvis for ek­sem­pel hunden hop­per på deg – en adferd de fles­te av oss mis­li­ker – og du ro­per «nei!» og dyt­ter hunden ned, gir du den opp­merk­som­het både med stem­men, blik­ket og hen­de­ne mens den hop­per. Den els­ker å få opp­merk­som­het fra deg og vil gjø­re det den kan for å hol­de på den, selv når opp­merk­som­he­ten er ne­ga­tiv. Ved å kor­ri­ge­re opp­mun­t­rer du alt­så hunden til å fort­set­te å hop­pe.

Løs­nin­gen er å ikke gi hunden opp­merk­som­het før den opp­fø­rer seg slik du øns­ker. Til­ba­ke til hop­pin­gen: Fram­for å kor­ri­ge­re kan du prø­ve å ig­no­re­re hunden full­sten­dig. Snu deg vekk og lat som in­gen­ting idet den hop­per. Først når den set­ter seg ned og slut­ter å hop­pe, er ti­den in­ne til å gi den opp­merk­som­het og for­tel­le den hvor flink den er. Gi opp­merk­som­het for ad­fer­den du øns­ker, ikke den du ikke øns­ker.

Prøv der­et­ter å leg­ge mer­ke til når den gjør det ret­te. Når hunden lig­ger ro­lig på plas­sen sin, skal du ro­se den og vise at det er nøy­ak­tig det du øns­ker av den. Kort sagt, kon­sen­trer deg om den øns­ke­de ad­fer­den, ikke den uøns­ke­de. Det vil bare gjø­re for­hol­det mel­lom dere bed­re, og dere vil beg­ge ha stør­re gle­de av hver­and­res sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.