Lær hunden nav­net sitt

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du skaf­fer deg en hund, vil du kan­skje gi den et nytt navn. Da gir du hunden sin egen iden­ti­tet. Før den har lært nav­net sitt, vil den na­tur­lig­vis se ufor­stå­en­de på deg el­ler ikke rea­ge­re i det hele tatt når du ro­per på den.

Be­gynn å lære hunden nav­net sitt når dere er ale­ne i et rom uten dis­trak­sjo­ner. Ha med deg et lite la­ger av små, fris­ten­de god­bi­ter som be­løn­ning. Vent til den ikke ser på deg før du sier nav­net dens med mun­ter stem­me. Kast en god­bit til den hvis den ser på deg. Gjenta øvel­sen nes­te gang hunden ser bort. Nes­te skritt er å prø­ve det mens dere er ute på tur med masse­vis av dis­trak­sjo­ner rundt. La det grad­vis gå leng­re tid mel­lom når du sier nav­net og når du gir be­løn­nin­gen. Snart vil du opp­da­ge at den vil hol­de opp­merk­som­he­ten ret­tet mot deg etter at du har sagt nav­net dens, og det er nett­opp det du øns­ker å opp­nå.

STRATEGISK BRUK AV NAV­NET

Nav­net til hunden er mer enn bare et ord på Id-brik­ken du har fes­tet til den for å gjø­re det let­te­re å fin­ne den hvis den blir borte. Det er også et trylle­ord du kan bru­ke for å få hun­dens opp­merk­som­het. Man­ge tre­ne­re me­ner du skal si nav­net før du gir en kom­man­do (for ek­sem­pel «Fi­do, sitt»). Når du bru­ker nav­net på den må­ten, sig­na­li­se­rer du at du skal gi en kom­man­do, og at hunden må føl­ge med.

Det er svært vik­tig for hun­dens sik­ker­het at den straks ser på deg når du sier nav­net dens. Det­te kan red­de li­vet dens i en nøds­si­tua­sjon, for ek­sem­pel hvis den kom­mer seg fri fra bån­det og lø­per mot en tra­fik­kert vei. El­ler kan­skje dere er på tur i hunde­par­ken da den nye na­bo­en kom­mer med hunden sin i bånd. Du er blitt ad­vart om at den­ne hunden blir ner­vøs og ofte ag­gres­siv når den mø­ter and­re hun­der, men den venn­li­ge hunden din vet ikke det og byk­ser bort for å hil­se på. For å unn­gå et ube­ha­ge­lig førs­te møte mel­lom de to hun­de­ne ro­per du på hunden din så den stan­ser og ser på deg. Nå kan du be den sit­te el­ler ven­te mens du går bort for å pre­sen­te­re hun­de­ne for hver­and­re på en trygg måte.

IKKE L A NAV­NET BLI ET SKJELLS­ORD

Hun­dens navn skal være en po­si­tiv ting. Når du sier det, skal den se på deg og kan­skje kom­me bort for å fin­ne ut hva det er for noe mor­somt du har fun­net på. Hunden skal for­bin­de nav­net sitt med be­løn­ning, kjær­lig­het og vik­ti­ge ad­vars­ler.

Her er det du skal unn­gå: Tenk deg at hunden hop­per opp på en gjest. «Ti­tus!» ro­per du. Hunden snap­per en brød­ski­ve fra un­gen din ved fro­kost­bor­det. «Ti­tus!» brø­ler du med tru­en­de stem­me. Hunden tis­ser på gul­vet. «Ti­tus!» tord­ner du ill­sint. Nå vil hunden din tro at «Ti­tus» be­tyr «fille­bik­kje!» Hvor­dan tror du den vil rea­ge­re nes­te gang du sier: «Ti­tus! Kom!»? Med spent for­vent­ning el­ler med frykt? Det­te vi­ser hvor vik­tig det er å bru­ke hun­dens navn med var­som­het så den ikke for­bin­der det med noe ne­ga­tivt. Fers­ker du hunden mens den gjør noe du ikke vil at den skal gjø­re, plei­er et en­kelt «nei!» å være nok for å vise at du ikke li­ker ad­fer­den. Nok en gang er det den øns­ke­de ad­fer­den du skal un­der­stre­ke og be­løn­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.