Tren opp val­pen

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Adop­te­rer du en vok­sen hund, har den sann­syn­lig­vis al­le­re­de lært grunn­leg­gen­de ly­dig­het, men får du en valp, må du be­gyn­ne fra bun­nen av. Du bør star­te tre­nin­gen straks val­pen har fun­net seg til ret­te i sitt nye hjem. Be­gynn å leke med hunden og tre­ne den til å føl­ge dine kom­man­do­er så tid­lig som mu­lig. Da er fa­ren for at den si­den skal ut­vik­le uøns­ket adferd mye mind­re. Ufor­mell tre­ning kan star­tes med en gang ved at du er opp­merk­som på de gan­ge­ne hunden gjør noe du øns­ker den skal kun­ne gjø­re på kom­man­do, som å sit­te, lig­ge og hen­te ting. Idet hunden ut­fø­rer hand­lin­gen du øns­ker, sier du kom­man­do­en som hø­rer til og for­ster­ker kom­mando­or­det med ros. Vær kon­se­kvent med kom­mando­or­de­ne du bru­ker, helt fra star­ten av. Hvis du sy­nes det er vans­ke­lig i be­gyn­nel­sen – du er jo også i en læ­rings­pro­sess – kan det være lurt å in­ves­te­re i en klik­ker som inn­led­nings­vis kan bru­kes iste­den­for et kom­mando­ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.