In­ves­ter i tre­nings­ut­styr

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du tren­ger ikke å kjø­pe inn noe sær­lig for å star­te å tre­ne. Det vik­tigs­te er å ha nok av god­bi­ter å be­løn­ne hunden med. En klik­ker er et godt hjelpe­mid­del hvis den bru­kes rik­tig. Det fin­nes man­ge uli­ke ty­per på mar­ke­det, fra enk­le, me­ka­nis­ke mo­del­ler til bat­teri­drev­ne «blip­pe­re». Et bånd er uunn­vær­lig i en del øvel­ser, og en fløy­te er nyt­tig for å kal­le hunden til­ba­ke over stør­re av­stan­der. Munn­kur­ver og and­re red­ska­per kan bru­kes for å kor­ri­ge­re uøns­ket ag­gres­siv adferd, men de må bare an­ven­des un­der vei­led­ning av en dyk­tig og pro­fe­sjo­nell tre­ner.

GODBITTASKEEn hvil­ken som helst li­ten skul­der­ves­ke gjør su­sen, men det fin­nes spe­sial­tas­ker du kan ha god­bi­te­ne i. Dis­se kan fes­tes til bel­tet, el­ler de har en skul­ders­tropp så du har hen­de­ne frie til å hol­de bån­det el­ler an­net ut­styr. Sli­ke tas­ker skal gi en­kel ad­gang til god­bi­te­ne, og de bør ha lom­mer til and­re små tre­nings­pro­duk­ter som klik­ke­re og fløy­ter.

GOD­BI­TERFinn ut hvil­ke god­bi­ter hunden din li­ker best. De du bru­ker til tre­ning, må være små si­den hunden fort mis­ter in­ter­es­sen hvis den er mett. Stør­re god­bi­ter bør spa­res til stør­re an­led­nin­ger – for ek­sem­pel etter et bad el­ler un­der bur­tre­ning.

LEKERBal­ler og and­re kaste­le­ker er fine til å lære hunden din ap­port. De fin­nes i man­ge stør­rel­ser slik at de skal pas­se for al­le ty­per hun­der.

KLIK­KE­REDe enk­les­te klik­ker­ne er av plast med me­ka­nis­me av rust­fritt stål. De kan være for­synt med et nøk­kel­bånd slik at du kan fes­te dem rundt hånd­led­det. Det fin­nes også and­re små lyd­kil­der som gjør sam­me nyt­te, som små bjel­ler og, selv­føl­ge­lig, fløy­ter.

Høya­b­sor­be­ren­de matter er vel­dig prak­tis­ke un­der hus­tre­ning av val­pen. De fin­nes i man­ge uli­ke stør­rel­ser så de skal pas­se al­le hun­der.

Bånd er nyt­ti­ge for å lære hunden kom­man­do­er som «kom» og «stå», og de er uunn­vær­li­ge un­der uten­dørs tre­ning av en hund du ikke er hund­re pro­sent sik­ker på at vil kom­me når du ro­per. Det fin­nes eks­tra lan­ge bånd med en leng­de opp­til 15 me­ter. BUREt bur kan kom­me til nyt­te i man­ge tre­nings­si­tua­sjo­ner, men en hund skal ald­ri hol­des in­ne­sper­ret len­ge av gangen. Ikke bruk bu­ret til å straf­fe hunden for uøns­ket adferd. Den bør opp­fat­te bu­ret som et trygt sted den kan trek­ke seg til­ba­ke til, ikke som et feng­sel. BÅND

Fløy­ter bru­kes for å til­kal­le hunden over stør­re av­stan­der. Spe­si­el­le hunde­fløy­ter gir fra seg en høy­fre­kvent lyd som kan hø­res av hun­der, men ikke av men­nes­ker. FLØY­TER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.