So­sia­li­se­ring av val­pen

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du kan like lite vite hvor­dan val­pen vil bli som vok­sen som du kan vite hvor­dan et barn vil bli når det vokser opp. Like val­per opp­dratt på sam­me måte vil frem­de­les ha for­skjel­lig per­son­lig­het. Men noe av det bes­te du kan gjø­re for val­pen din for at den skal bli so­si­alt vel­til­pas­set, er å la den opp­le­ve nye ste­der, dyr, si­tua­sjo­ner og men­nes­ker så ofte som mu­lig (sær­lig etter at den er blitt vak­si­nert). VÆR PO­SI­TIV Prøv å gjø­re mø­ter med nye men­nes­ker til en god opp­le­vel­se for hunden. Gi ven­nen din en god­bit og be ham el­ler hen­ne om å gi den til hunden. Hunden din vil være nys­gjer­rig og gå bort for å snu­se og hil­se på. Hvis ven­nen din gir hunden god­bi­ten uten å etab­le­re øye­kon­takt (noe som kan opp­fat­tes som en trus­sel), vil hunden sit­te igjen med en po­si­tiv opp­le­vel­se etter mø­tet. JO FLE­RE, JO BED­RE Vur­der å tre­ne på den sam­me pre­sen­ta­sjo­nen med en hel gjeng med men­nes­ker. Jo fle­re nye folk, an­sik­ter, luk­ter og ener­gi­er hunden mø­ter, jo mer so­si­alt vel­til­pas­set vil den bli. Pass på at alt fore­går i ro­li­ge og hyg­ge­li­ge for­mer, og at god adferd og po­si­ti­ve mø­ter be­løn­nes med ros el­ler god­bit. Snart vil hunden din bli en skik­ke­lig sel­skaps­løve!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.