Lær opp bar­na dine

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hei, al­le mød­re og fed­re! Dere kan av­ver­ge hunde­bitt (og sam­ti­dig gjø­re hun­dens liv mye bed­re) ved å lære bar­na de­res noen helt grunn­leg­gen­de sik­ker­hets­reg­ler. Selv om de kan vir­ke inn­ly­sen­de for voks­ne, er dis­se ti reg­le­ne noe dere må lære un­ge­ne de­res.

IKKE RØR EL­LER KLAPP EN HUND PÅ HO­DET, OG STREKK IKKE AR­MEN OVER HO­DET DENS

Hvis man strek­ker ar­men over ho­det på hunden, vil den kun­ne opp­fat­te det som tru­en­de. Lær un­ge­ne å klap­pe hunden på si­de­ne og brys­tet. Hvis hunden li­ke­vel vil bli klap­pet på ho­det, sier den fra ved å gni det mot bar­nets hånd.

IKKE DRA HUNDEN I HA­LEN EL­LER ØRE­NE, OG IKKE STIKK DEN MED FING­RE­NE

Selv en tål­mo­dig hund kan mis­te be­sin­nel­sen og glef­se etter et barn som be­hand­ler den på den må­ten. Vis hvor­dan man skal klap­pe ved å ta bar­nets hånd, føre den mykt over hunde­pel­sen og si «fi­i­in hund» med be­ro­li­gen­de stem­me.

IKKE LØP I NÆR­HE­TEN AV EN HUND

Å jage er in­stink­tiv adferd hos de fles­te hun­der. Hvis bar­net lø­per, vil hunden sann­syn­lig­vis løpe etter. Det kan igjen føre til hop­ping som kan vel­te bar­net over ende.

IKKE LØP ETTER EN HUND

Man­ge val­per er red­de og vil stik­ke seg vekk hvis si­tua­sjo­nen blir for vold­som. Små­barn har det med å løpe etter dyr, og det kan skrem­me hunden enda mer. Blir den trengt opp i et hjør­ne, kan en el­lers ro­lig hund rea­ge­re med å bite for å for­sva­re seg.

IKKE VEKK EN SO­VEN­DE HUND

Lær un­ge­ne at val­per ikke li­ker at man kom­mer brått på dem, og at de ikke skal for­styr­re val­pen mens den so­ver.

TA ALD­RI MAT EL­LER EN LEKE UT AV MUN­NEN TIL EN HUND

Å ta mat el­ler en leke ut av hun­dens munn er rett og slett utrygt. Hvis hunden prø­ver å for­sva­re ei­en­de­len sin, kan den util­sik­tet kom­me til å bite hån­den til bar­net.

EN HUND ER IKKE ET LE­KE­TØY

Hun­der har søte, små an­sik­ter man får lyst til å klem­me på, og det er fris­ten­de å lage mor­som­me fri­sy­rer med øre­ne de­res, men bar­na må lære at de er le­ven­de ve­se­ner og ikke le­ke­tøy.

VÆR ALL­TID FOR­SIK­TIG

Hun­der mis­li­ker å bli be­rørt på vis­se må­ter. Noen er vel­dig føl­som­me på føt­te­ne el­ler øre­ne el­ler and­re de­ler av krop­pen. Lær un­ge­ne å være for­sik­ti­ge så de ikke blir skremt el­ler glef­set etter.

FOR­STÅ KROPPS­SPRÅ­KET TIL EN HUND SOM ER REDD

Meste­par­ten av ti­den vi­ser hunden ty­de­lig sine be­hov gjen­nom kropps­språ­ket. Hvis den ryg­ger unna med ha­len mel­lom bei­na og øre­ne fol­det bak­over, prø­ver den å si: «Vær så snill og ikke rør meg.»

FOR­STÅ KROPPSPRÅKET TIL EN HUND SOM ER GLAD OG VENN­LIG

Hvis der­imot hunden kom­mer med lo­gren­de hale og av­slap­pe­de ører mens den ser rett på bar­net, er det grønt lys for kos og lek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.