Til­rette­legg for valp og små­barn

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Kan­skje du er gra­vid og engster deg for hvor­dan val­pen vil rea­ge­re når baby­en kom­mer. Kan­skje du al­le­re­de har en baby og øns­ker å adop­te­re en valp. El­ler kan­skje du bare vil lære den nye hunden din hvor­dan den skal opp­fø­re seg mot små barn, el­ler du vil lære bar­net ditt å om­gås val­per på en trygg måte. Uan­sett hvil­ken av dis­se mu­lig­he­te­ne du krys­ser av for, så fin­ner du noen råd som kan hjel­pe deg på vei­en her.

LÆR PÅ AV­STAND

Det kre­ver mye mer tid og ar­beid å kom­me over en dår­lig opp­le­vel­se enn å ska­pe tryg­ge ram­mer for po­si­ti­ve opp­le­vel­ser. Hold barn og hund ad­skilt ved å bru­ke barne­grind, leke­grind el­ler bur mens du tre­ner den nye hunden el­ler val­pen. Da blir de vant til å se, luk­te og høre hver­and­re på trygg av­stand.

IKKE FORHAST DEG

De to bør bare møte hver­and­re i kor­te pe­rio­der av gangen, og pre­sen­ta­sjo­nen må skje grad­vis. La dem ald­ri være ale­ne før du er sik­ker på at grunn­reg­le­ne blir over­holdt, og det vil ikke skje før både val­pen og bar­net er gam­le nok til å for­stå, hus­ke og føl­ge reg­le­ne.

VUR­DER «6– 6- RE­GE­LEN»

Man­ge hunde­eks­per­ter an­be­fa­ler å føl­ge «6–6-re­ge­len»: Ikke la barn og hund være sam­men uten over­våk­ning før hunden er blitt trent og so­sia­li­sert med bar­net i seks må­ne­der og bar­net er blitt minst seks år gammelt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.