Gjør valp og barn til ven­ner

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du kan bi­dra til å etab­le­re et godt for­hold mel­lom val­pen og bar­net ved å opp­ford­re dem til å leke med hver­and­re mens du pas­ser på. SPILL BALL Lær bar­net å kas­te bal­len, og lær val­pen å hen­te bal­len og gi den til­ba­ke til bar­net.

GÅ TUR Gå tu­rer sam­men der du har fes­tet to bånd til hals­bån­det slik at du og bar­net kan hol­de hvert de­res.

LEK GJEMSEL Hold val­pen til­ba­ke mens bar­net gjem­mer et le­ke­tøy, og la val­pen lete etter det etter­på.

LESETRENING Ha lese­ti­mer sam­men. Val­per og hun­der er spe­si­elt gode lyt­te­re som ikke kri­ti­se­rer uer­far­ne le­se­re når de gjør noe feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.