Matte­tre­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Man­ge men­nes­ker job­ber åtte­ti­mers­dag el­ler er borte fra hunden i leng­re pe­rio­der. De fles­te hun­der tren­ger en dopau­se midt på da­gen, så hvis du ikke kan en­ga­sje­re en hun­de­luf­ter el­ler ha hunden på hunde­dag­hjem og hel­ler ikke har en trygg hage hunden kan stå i, kan matte­tre­ning løse pro­ble­met med ditt lan­ge fra­vær. Matte­tre­ning er spe­si­elt nyt­tig hvis du har en valp, si­den man ikke kan reg­ne med at val­per kan gå i mer enn tre ti­mer uten å tis­se. Matte­tre­ning kan være for­del­ak­tig også for ny­adop­ter­te hun­der og gam­le kjæle­dyr med svak blæ­re.

SKJERM AV ET EG­NET STED

Velg et rom med et gulv­be­legg som er lett å vas­ke. Skjerm det av fra res­ten av hu­set med en grind og ha en hunde­seng, noen leker og en vanns­kål i den ene en­den av rom­met og tre­nings­mat­te­ne i den and­re ( hun­der li­ker ikke å gjø­re fra seg i nær­he­ten av der de spi­ser el­ler drik­ker). Du kan bru­ke avis­pa­pir el­ler kjø­pe spe­sial­mat­ter i en dyre­bu­tikk. De er tyk­ke og gjør det en­kelt å ryd­de opp.

GI ROS OG VÆR TÅL­MO­DIG

Når du lar hunden være i det av­skjer­me­de om­rå­det i star­ten av tre­nin­gen, bør du føl­ge med og se når den går til mat­ten for å tøm­me seg. Ros og be­lønn den så den skjøn­ner at den gjør det rik­tig. Det hjel­per å set­te den i inn­gjer­din­gen rundt tre ti­mer etter at den tis­set for­ri­ge gang, så du vet at den snart må tis­se igjen. Gjenta det­te i noen da­ger til du er sik­ker på at den vet hvor den skal gå. Den­ne tre­nin­gen kan du ta i lø­pet av en helg, og straks hunden skjøn­ner det nye sys­te­met, kan du prø­ve om det går bra når du er på jobb også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.