Lær hunden å leg­ge seg ned

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når hunden har lært seg «sitt», er det lett å lære den «dekk». Nok en gang skal du ta med hunden inn på et stil­le, ufor­styr­ret rom. Legg en yo­ga­mat­te el­ler et tep­pe på gul­vet. Da får hunden en viss frik­sjon mot un­der­la­get når den skal lære å leg­ge seg, så den ikke sklir og auto­ma­tisk rei­ser seg igjen. Det er in­gen grunn til å dyt­te el­ler tvin­ge hunden ned i stil­lin­gen; den vil kom­me av seg selv hvis du bare er ty­de­lig og tål­mo­dig nok. Kom­man­do­en «dekk» bru­kes når du vil at hunden skal lig­ge stil­le en stund, for ek­sem­pel når du ven­ter på grønt lys for å krys­se en sterkt tra­fik­kert gate.

TRINN 1 Be­gynn med å be hunden din om å sit­te. Du kan for­ster­ke kom­man­do­en med et hånd­sig­nal. Det klas­sis­ke sig­na­let når du vil at hunden skal sit­te, er å hol­de hån­den ut med hånd­fla­ten opp og heve den opp mot brys­tet ditt.

TRINN 2 Hold god­bi­ten foran hun­dens snu­te og senk den ned og bort fra den, mot bak­ken foran hunden. Du sit­ter ved si­den av brys­tet dens. Hunden vil kan­skje inn­ta en ver­sjon av «dekk» som ikke helt sva­rer til den sfinx­ak­ti­ge po­si­tu­ren du øns­ker, men det er greit, be­lønn den li­ke­vel! Hver be­ve­gel­se mot full ligge­stil­ling er et skritt i rik­tig ret­ning, og ved å be­løn­ne ad­fer­den kom­mer du grad­vis nær­me­re må­let.

TRINN 3 Nå kob­ler du be­ve­gel­sen med en en­tu­si­as­tisk «dekk!»-kom­man­do, og litt etter litt vil hunden inn­ta den po­si­sjo­nen du øns­ker. Snart kan du for­ster­ke kom­man­do­en med et hånd­sig­nal. Det klas­sis­ke sig­na­let for «dekk» er det sam­me som for «sitt», bort­sett fra at hånd­fla­ten ven­der ned og at du sen­ker hån­den iste­den­for å heve den. Vær straks på plet­ten med en god­bit så hunden skal ta po­en­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.