Hånd­sig­na­ler Grunn­leg­gen­de hånd­sig­na­ler

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du vil ikke tren­ge å lok­ke hunden til å sit­te el­ler lig­ge hver gang. Snart vil den ver­ba­le kom­man­do­en ale­ne få hunden til å inn­ta øns­ket stil­ling. Etter en stund bør du stil­le og ro­lig kun­ne be hunden om å sit­te uten å gjø­re mas­se ut av det og uten å be­løn­ne med en god­bit. Et en­kelt «flink bisk!» er nok. Hun­der er imid­ler­tid også vi­su­elt ori­en­tert og har let­te­re for å lese kropps­språ­ket ditt enn for å for­stå or­de­ne du sier. Ved å gi et hånd­sig­nal i til­legg til kom­man­do­en vil du snart kun­ne kut­te ut kom­man­do­en og ute­luk­ken­de kom­mu­ni­se­re med hunden ved hjelp av hånd­sig­na­ler.

GI SIG­NA­LER PÅ AV­STAND Du kan be hunden din om å lig­ge mens den tål­mo­dig ven­ter på deg uten­for bu­tik­ken ved å gi hånd­sig­na­let «dekk» gjen­nom bu­tikk­vin­du­et. Den vil lett kun­ne skjøn­ne sig­na­let på av­stand. Så hvis du er godt i gang med tre­nin­gen og øver på «kom», kan du be hunden om å sit­te og ven­te for så å gå 15 me­ter el­ler mer vekk fra den. Så snur du deg, og før du ber den kom­me – van­lig­vis med en mer dra­ma­tisk gest, som å slå deg på lå­re­ne, klap­pe i hen­de­ne el­ler slå ut med ar­me­ne – kan du tes­te ly­dig­he­ten dens ved å be om «dekk» iste­den. Bare senk hånd­fla­ten mot bak­ken, og hunden bør ad­ly­de, selv på den av­stan­den.

SIG­NA­LER TIL ELD­RE HUN­DER Vi­su­el­le sig­na­ler er spe­si­elt godt eg­net for gam­le hun­der som be­gyn­ner å bli tung­hør­te, og selv­sagt for hun­der som fak­tisk er døve. VÆR KON­SE­KVENT Du tren­ger ikke å bru­ke de sig­na­le­ne du ser her. Du kan bru­ke de sig­na­le­ne du fø­ler er na­tur­li­ge for deg, så len­ge du er kon­se­kvent og hunden for­står dem. For­de­len med å bru­ke stan­dard­sig­na­le­ne er imid­ler­tid at de ofte tar ut­gangs­punkt i de be­ve­gel­se­ne du bru­ker un­der inn­tre­ning av kom­man­do­ene. Når du læ­rer en hund kom­man­do­er som «sitt», «dekk» og «stå», lok­ker du hunden ved å be­ve­ge en god­bit du hol­der i hån­den – og det er den hånd­be­ve­gel­sen som blir til hånd­sig­na­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.