Vent litt len­ger

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du har job­bet re­gel­mes­sig med «vent»-kom­man­do­en og klart å øke av­stan­den, kan du job­be med hvor len­ge den skal ven­te. Be hunden om å sit­te, leg­ge seg ned el­ler ven­te (den skal skjøn­ne hånd­sig­na­let nå), og øk ti­den før du lø­ser opp og gir den be­løn­nin­gen med fem el­ler ti se­kun­der hver gang. Etter iher­dig tre­ning bør hunden kla­re å ven­te et helt mi­nutt. Det­te er en fin lek som hol­der hjer­nen dens en­ga­sjert, og det er en nyt­tig fer­dig­het når hunden må ven­te på deg en kort stund, for ek­sem­pel uten­for en bu­tikk el­ler ved skole­por­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.