Lær hunden å kom­me på kom­man­do

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En på, en­kel er å hol­de og ef­fek­tiv en god­bit måte inni å lære knytt­ne­ven hunden og å kom­me si «kom» til el­ler deg «her». Knytt­ne­ven hjel­per deg til å unn­gå at hunden bare kom­mer når den ser at du har en god­bit. Iste­den vil den ret­te opp­merk­som­he­ten mot sel­ve ne­ven og lære at det av og til kan skju­le seg en god­bit i den. And­re gan­ger er den tom, men hunden får li­ke­vel ros og po­si­tiv for­sterk­ning. For hun­dens og and­res sik­ker­hets skyld skal du ikke slip­pe hunden løs fra bån­det på of­fent­lig sted før du er helt sik­ker på at den for­står og ad­ly­der «kom»-kom­man­do­en.

TRINN 1

Du kan tre­ne uten­dørs, el­ler dere kan stå i hver de­res ende av et rom. Rop «kom!» til hunden med en­tu­si­as­tisk stem­me og vis den knytt­ne­ven. I be­gyn­nel­sen skal du også åpne ne­ven og vise den fris­ten­de god­bi­ten. Gi hunden god­bi­ten og mas­se ros når den kom­mer.

TRINN 2

Gjenta det­te man­ge gan­ger på uli­ke ste­der hjem­me hos deg selv. Jobb spe­si­elt med å få hunden til å kom­me når den er ute i ha­gen og snu­ser på om­ver­de­nen. Når du umid­del­bart får dens opp­merk­som­het til tross for gress-snu­sin­gen, vet du at den for­bin­der knytt­ne­ven din med alt som er vid­un­der­lig (mat og ros og kos).

TRINN 3

Først når den kom­mer hver gang du ro­per, kan du åpne ne­ven uten at det er noen god­bit der. Ove­røs hunden med kos og ros. De nes­te uke­ne skal du grad­vis re­du­se­re hvor ofte du har en god­bit til den, helt til du er trygg på at den all­tid kom­mer til deg uav­hen­gig av om du har en god­bit på lur el­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.