Full rul­le

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du skal lære hunden å rul­le rundt, bør du be­gyn­ne med at hunden lig­ger på ma­gen (det er best å ha trent på «dekk» først). Stå over hunden el­ler sitt på huk ved si­den av den og lokk den med en god­bit over snu­ten. Før god­bi­ten lang­somt rundt snu­ten og bak hunden slik at den etter hvert blir lig­gen­de på si­den og til slutt rul­ler rundt. Al­le be­ve­gel­ser i rik­tig ret­ning for­tje­ner ros og be­løn­ning. Ved å leg­ge mer­ke til hvert enes­te fram­skritt kan du lang­somt for­me ad­fer­den til hunden rul­ler helt rundt. Det er da du kan ko­b­le den­ne ad­fer­den til kom­man­do­en «rull rundt!» og bru­ke god­bi­ter for å øve inn kuns­ten skik­ke­lig. Pass på å ha et mykt un­der­lag, som en plen el­ler et tep­pe, så ikke hunden ska­der ryg­gen. Og hvis hunden ikke li­ker det (noen hun­der sy­nes det er skum­melt å rul­le rundt), fin­ner du en an­nen mor­som kunst å tre­ne på iste­den. Du skal ald­ri tvin­ge en hund til å rul­le rundt da det kan føre til at hunden blir redd for deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.