Vær så snill!

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det enn fin­nes en hund ikke som noe sier mer «vær be­då­ren­de så snill». Den be­den­de po­si­tu­ren er uimot­ståe­lig både for barn og voks­ne, og det er utro­lig hvor fort noen hun­der opp­da­ger at den kan bru­kes til å be om hva som helst – gå ut, få mat, gå tur – når du først har slup­pet ån­den ut av lam­pen ved å lære dem den­ne enk­le kuns­ten. Den enes­te for­ut­set­nin­gen hunden tren­ger for å lære den­ne su­per­søte stil­lin­gen, er at den kan sit­te på kom­man­do.

TRINN 1

Få hunden til å sit­te, ta en god­sak mel­lom tom­me­len og peke­fin­ge­ren og hold den rett over hun­dens nese. Du skal lok­ke hunden inn i rik­tig po­si­sjon, ak­ku­rat som man gjør når man læ­rer den «dekk», men den­ne gangen skal ag­net fø­res opp­over, ikke ned­over.

TRINN 2

Nå fø­rer du hån­den i en jevn og be­stemt be­ve­gel­se opp­over og et lite styk­ke bak hun­dens hode. Mens hunden føl­ger god­bi­ten med øyne­ne og prø­ver å ikke slip­pe den av syne, vil den na­tur­lig rul­le over på bak­par­ten, og plut­se­lig står kra­ba­ten på to! Gi kom­man­do­en «si vær så snill» nøy­ak­tig idet hunden har inn­tatt den be­den­de stil­lin­gen. Etter noen gjen­ta­gel­ser vil hunden kun­ne gå rett i den­ne stil­lin­gen fra stå­en­de po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.