Ap­port og slipp

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du har kan­skje en hund som ap­por­te­rer na­tur­lig, alt­så lø­per etter en ball og gir den til­ba­ke til deg. Hvis ikke kan du lære den opp. Be­løn­nin­gen er at du kan gi hunden maks tre­ning med mi­ni­mal inn­sats fra din side. Det vik­tigs­te er li­ke­vel at det er en mor­som måte å lære hunden den po­ten­si­elt liv­red­den­de kom­man­do­en «slipp» på. En li­ten ad­var­sel: Når hunden har lært seg det­te, må du være for­be­redt på utal­li­ge re­pe­ti­sjo­ner si­den din utret­te­li­ge ka­me­rat gang på gang vil gi deg bal­len til­ba­ke med et blikk som sier «en gang til!».

TRINN 1

Be­gynn med å skjæ­re et snitt i en hul gummi­ball. Pass på at det ikke er noen fare for at bal­len kan kve­le hunden. Så stik­ker du noen god­bi­ter inn i bal­len og vi­ser hunden din hvor de er gjemt. Gir opp hunden skik­ke­lig, og gi den en av god­sa­ke­ne så den kan kjenne hvor fan­tas­tisk gode de er.

TRINN 2

Vift med bal­len foran hun­dens snu­te før du kas­ter den av sted og ro­per «hent!» el­ler «ap­port!». Hvis den lø­per etter og tar bal­len, skal du gi masse­vis av ros, selv om den ikke kom­mer hele vei­en til­ba­ke og gir deg den. Løp bort til bal­len sam­men med hunden, og kast en gang til. Nå vil den be­gyn­ne å skjøn­ne og like le­ken, både for­di du er så en­ga­sjert og for­di hun­der els­ker å jage.

TRINN 3

Etter hvert slut­ter du å hen­te bal­len og opp­mun­t­rer iste­den hunden til å gjø­re det med klapp og til­rop. Be­lønn den selv om den bare kom­mer to skritt nær­me­re. Hunden vil fik­se det bed­re og bed­re hvis du be­løn­ner hvert fram­skritt, og snart vil den skjøn­ne at den skal gi deg bal­len. Nå kan du ta god­bi­te­ne ut av bal­len og ha dem i hån­den iste­den.

TRINN 4

Kast bal­len og gi kom­man­do­en «ap­port». Ha en eks­tra dei­lig god­bit klar når den kom­mer til­ba­ke. Den vil uunn­gåe­lig slip­pe bal­len, og selv om det ikke ak­ku­rat er rett foran deg, skal du for­te deg å si «slipp». Noen hun­der skjøn­ner det­te raskt, mens and­re tren­ger mer tid. Prøv å ha en fin tid sam­men med hunden, og vær tål­mo­dig mens den læ­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.