Klik­ker­tre­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Klik­ker­tre­ning er en tre­nings­me­to­de som ba­se­rer seg på po­si­tiv for­sterk­ning. Du bru­ker en klik­ker – en li­ten dings som la­ger lyd – til å hjel­pe hunden ved å for­ster­ke øns­ket adferd. Du kan kjø­pe klik­ke­re til en bil­lig pen­ge on­line el­ler i dyre­bu­tik­ken. Tre­nings­me­to­den er i ut­gangs­punk­tet uhy­re en­kel: Når hunden gjør som du vil, klik­ker du på klik­ke­ren før du ro­ser hunden og be­løn­ner den med en god­bit. Klik­ke­ren gjør det mu­lig å blin­ke ut

FORSTERK NA­TUR­LIG ADFERD Hun­der vil na­tur­lig ut­fø­re man­ge hand­lin­ger, for ek­sem­pel å sit­te, lig­ge og bjef­fe, uten at vi må lære dem det. Po­en­get er å få dem til å gjø­re dis­se tin­ge­ne når vi ber dem om det. Klik­ker vi når hunden gjør en av dis­se tin­ge­ne av seg selv, kan vi for­ster­ke ad­fer­den ved å be­løn­ne hunden, og det kan vi bru­ke til å sty­re hun­dens adferd.

LOK­KE FRAM ADFERD Når du lok­ker fram adferd, fris­ter du hunden til å gjø­re som du vil. Du bru­ker god­bi­ter for å få hunden til å sit­te, leg­ge seg ned osv. I det øye­blik­ket hunden ad­ly­der, klik­ker du på klik­ke­ren og gir en god­bit. Du kan bli nødt til å gjenta det man­ge gan­ger el­ler kan­skje bare noen få.

FOR­ME ADFERD Noen opp­ga­ver be­står av mer enn én hand­ling. Ap­port in­ne­bæ­rer for ek­sem­pel først at hunden sit­ter el­ler lig­ger, så at den ja­ger bal­len, der­et­ter at den tar med bal­len til­ba­ke, og til slutt at den gir den til deg. Ved å lære bort og be­løn­ne hvert trinn på vei­en, kan du set­te hand­lin­ge­ne sam­men til en mer kom­pleks kom­man­do. nøy­ak­tig det øye­blik­ket da hunden gjør det du har bedt den om. Klik­ket skal all­tid føl­ges opp med en god­bit. Fak­tisk er klik­ket egent­lig et løf­te om at det ven­ter en god­bit. Det sier: «Ak­ku­rat nå i det­te øye­blik­ket gjor­de du det jeg vil­le, og der­for skal du få en god­bit se­ne­re.» Det er fle­re må­ter å bru­ke klik­ke­ren på: Du kan for­ster­ke na­tur­lig adferd, du kan lok­ke fram adferd, og du kan for­me adferd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.