Å star­te med klik­ker­tre­ning

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Du tren­ger to ting for å kom­me i gang: en klik­ker og en skål med vel­dig små og vel­dig at­trak­ti­ve god­bi­ter, som opp­skå­ret pøl­se el­ler ost. Pass på at de er små nok til at du kan gi hunden man­ge av dem uten at den får mage­trøb­bel.

TRINN 1

Sitt i en stol med god­bit­skå­len i fan­get el­ler på et bord ved si­den av deg. Hold klik­ke­ren i den ene hån­den. Den and­re skal du gi god­bi­ter med.

TRINN 2

Klikk med klik­ke­ren og gi umid­del­bart hunden en god­bit. Når hunden er fer­dig med den førs­te, klik­ker du igjen og gir en ny god­bit.

TRINN 3

Gjenta trinn 2 helt til hunden be­gyn­ner å se for­vent­nings­fullt på klik­ke­ren sna­re­re enn på skå­len med god­bi­ter. Gra­tu­le­rer! Nå skjøn­ner hunden at den må høre ly­den av klik­ke­ren for å få en av de dei­li­ge god­bi­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.