Ko­b­le klikk og ver­bal kom­man­do

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du er ab­so­lutt sik­ker på at hunden vet hva den skal gjø­re for å for­tje­ne et klikk og du ser at den gjør det om og om igjen på eget ini­tia­tiv, er ti­den in­ne til å ko­b­le

TRINN 1

Følg nøye med hunden. Idet den be­gyn­ner å gjø­re det du øns­ker, gir du kom­man­do­en som hø­rer til, og når den har full­ført det til­freds­stil­len­de, klik­ker og be­løn­ner du. Øv på det­te man­ge gan­ger: Gi kom­man­do­en, klikk og be­lønn. hand­lin­gen til kom­mando­or­det. Det­te kan du gjø­re i to enk­le trinn.

TRINN 2

Nå be­gren­ser du klik­kin­gen og be­løn­nin­gen til de gan­ge­ne du har gitt kom­man­do­en først. Med and­re ord, ikke klikk og be­lønn hver gang hunden ut­fø­rer hand­lin­gen, men bare de gan­ge­ne du har bedt den om å ut­fø­re hand­lin­gen først.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.