Bjef­fing på kom­man­do

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En sik­ker vin­ner i so­sia­le sam­men­koms­ter er få hunden til å «snak­ke» på kom­man­do. Sær­lig barn sy­nes det­te er vel­dig un­der­hol­den­de. Be­gynn med å egge opp hunden ved å leke med ynd­lings­le­ken dens. Du kan ikke tvin­ge en hund til å bjef­fe, men når den er på sitt mest lek­ne og løs­slup­ne, vil sann­syn­lig­vis bjef­fin­gen kom­me av seg selv. Hvis hunden din har det med å bjef­fe når du ikke øns­ker det, bør du ikke gjø­re det­te si­den det opp­mun­t­rer til en adferd du helst vil be­gren­se.

TRINN 1

Vis hunden fa­vo­ritt­le­ken og la den skjøn­ne at du har noen dei­li­ge god­bi­ter. Hopp og dans og få opp ener­gi­en. Hvis hunden bjef­fer un­der­veis, sier du «vel talt!» med opp­munt­ren­de stem­me og gir den en god­bit el­ler ynd­lings­le­ken dens i be­løn­ning.

TRINN 2

Fort­sett å tre­ne og si «vel talt!» hver gang hunden bjef­fer. Husk at det er din egen en­tu­si­as­me som får hunden til å bjef­fe. Som så ofte el­lers be­tyr ti­min­gen alt, så det kan være en god idé å bru­ke en klik­ker når dere øver på den­ne kuns­ten.

TRINN 3

Den­ne gangen skal du be den om å snak­ke før den bjef­fer. Er du hel­dig, har den skjønt det alt og bjef­fer i vei. Ikke be­lønn ved­va­ren­de bjef­fing; gi bare god­bit for en­kelt­bjeff. Som all­tid må du være tål­mo­dig. Det kan ta noen da­ger før kuns­ten sit­ter, men det vil være vel verdt inn­sat­sen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.