Få hunden til å slut­te å bjef­fe hjem­me

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Selv om det er na­tur­lig for hun­der å bjef­fe for å vise en­tu­si­as­me, vars­le om at det kom­mer frem­me­de og be om opp­merk­som­het og leke­tid, er det noen som li­ker å bjef­fe litt for ofte når de er hjem­me, og da kan det være godt å ha øvd inn «stil­le»-kom­man­do­en. Hvis du har lest de­len om adferd, vet du at ved­va­ren­de bjef­fing kan være et sym­ptom på kjed­som­het el­ler angst, så hvis hun­der fort­set­ter å bjef­fe etter at den har lært «stil­le»-kom­man­do­en, bør du opp­søke en ad­ferds­te­ra­peut. Det er let­test å lære hunden kom­man­do­en hvis du for­ster­ker den når du opp­da­ger den som na­tur­lig adferd. Her kan du bru­ke klik­ke­ren. Ikke få hunden til å bjef­fe for å lære den å være stil­le; du må stå klar med god­bi­te­ne når den selv be­stem­mer seg for å bjef­fe.

TRINN 1

Over­se at hunden bjef­fer helt til den hol­der opp, om det så bare er for noen se­kun­der. Da skal du be­løn­ne ad­fer­den ved å klik­ke el­ler si «flink bisk» og gi den en skik­ke­lig god­bit. Du kan være nødt til å gjenta det­te fle­re gan­ger i fle­re da­ger for at det skal vir­ke.

TRINN 2

Når du er sik­ker på at hunden skjøn­ner at den blir be­løn­net for å være stil­le, skal du be­gyn­ne å bru­ke kom­man­do­en. Si «stil­le» el­ler «hysj» idet den be­gyn­ner å bjef­fe, og gi den ros og god­bit når den stop­per, selv om det kan­skje er ti se­kun­der etter at du ga kom­man­do­en.

TRINN 3

Ti­den er in­ne til å heve lis­ta, el­ler sna­re­re re­du­se­re ti­den mel­lom når kom­man­do­en blir gitt og når hunden blir stil­le. Bare gi be­løn­ning hvis hunden slut­ter å bjef­fe in­nen åtte se­kun­der etter at du har gitt kom­man­do­en. Fort­sett å re­du­se­re ti­den helt til den blir stil­le straks du gir kom­man­do­en.

TRINN 4

Til slutt skal du job­be med å øke ti­den den er stil­le, ved bare å gi god­bit når den har vært stil­le i ti se­kun­der. Når den får til det, he­ver du kra­vet og be­løn­ner etter 20 se­kun­der. Gans­ke snart vil du kun­ne gi «stil­le»-kom­man­do­en uten å be­løn­ne hunden hver gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.