Prøv et halv­strup­hals­bånd

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hvis hunden din er til­bøye­lig til å røm­me el­ler drar mye i bån­det, kan du prø­ve et halv­strup­hals­bånd. Det­te hals­bån­det be­står av to sløy­fer, den ene stør­re enn den and­re. Den størs­te has over hun­dens hode og jus­te­res så den sit­ter trygt, men ikke for stramt. Bån­det fes­tes til en D-ring på den mind­re sløy­fen. Når hunden drar i bån­det el­ler prø­ver å få ho­det ut av hals­bån­det, stram­mes den mins­te sløy­fen så den luk­ker den størs­te.

LØST OG LE­DIG Når ikke bån­det stram­mes, sit­ter halv­stru­pen lø­se­re enn van­li­ge hals­bånd og kan av­ver­ge flo­ke­te pels og hud­ir­ri­ta­sjon.

VAR­SOM KOR­REK­SJON Halvstrup blir an­be­falt av en­kel­te pro­fe­sjo­nel­le tre­ne­re som en var­som form for kor­rek­sjon. Den må ikke for­veks­les med strupe­hals­bånd, som fort­set­ter å stru­pe jo mer hunden trekker.

JEVNT PRESS Med halvstrup unn­går du det pres­set mot luft­røre­ret som opp­står når hunden drar i et van­lig hals­bånd. Iste­den sør­ger halv­stru­pen for et jevnt trykk rundt hun­dens hals når bån­det stram­mes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.