Velg bånd

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det du må ten­ke på når du vel­ger bånd til hunden, bort­sett fra rent es­te­tis­ke vur­de­rin­ger an­gå­en­de far­ge og stil – en­kelt el­ler mønstret, med nag­ler el­ler dia­man­ter – er hvor stor og sterk hunden er. Et van­lig ny­lon­bånd er som re­gel bra nok, men hvis du har en vel­dig sterk el­ler bal­sty­rig hund, øns­ker du deg kan­skje noe tyk­ke­re og mer so­lid som gir bed­re grep. Len­ker kan være et godt valg for kraf­ti­ge hun­der. Har du to mind­re hun­der, kan det være prak­tisk med et dob­belt bånd slik at du kan ha beg­ge i bånd selv om du bare hol­der i én løk­ke. Et ut­trekk­bart bånd er glim­ren­de hvis du vil gi hunden mer fri­het, men frem­de­les be­hol­de kon­trol­len. God han­del!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.