Når skal du bru­ke sele?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En sele er et flott red­skap for å få kon­troll over hele hun­dens kropp. Man smet­ter den over skuld­re­ne og rundt brys­tet un­der hals­bån­det (som frem­de­les skal være på med Id-brik­ken fes­tet).

SIK­KER­HET Det er fle­re grun­ner til å bru­ke sele. Hvis hunden din har en ska­de i nak­ken el­ler luft­rø­ret, el­ler hvis du vil unn­gå at den skal få sli­ke ska­der, er se­len vennligere mot hunden da du slip­per å dra den etter hal­sen.

KON­TROLL Hvis du har en vel­dig stor el­ler ener­gisk hund som er vans­ke­lig å hånd­te­re, kan en sele gi deg eks­tra støt­te og kon­troll. Hunde­se­ler vir­ker ofte sik­re­re og mer robuste og eli­mi­ne­rer fryk­ten for at hunden skal kla­re å kom­me seg løs fra bån­det.

SELV­TIL­LIT En sele er nyt­tig i tre­nings­sam­men­hen­ger. Si­den den gir deg bed­re kon­troll over hun­dens be­ve­gel­ser, kan den også gi deg den selv­til­li­ten du tren­ger for å opp­tre ro­lig og fat­tet når dere er ute og går tur. Det­te er helt nød­ven­dig hvis du skal få en vel­opp­dra­gen hund, for­di hunden tren­ger å føle at le­de­ren tar vare på den. Det gjør det også mu­lig for deg å kon­sen­tre­re deg om tre­nin­gen og hen­gi deg til det fa­sci­ne­ren­de sam­spil­let mel­lom deg og din pels­kled­de venn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.