Unn­gå ut­trekk­ba­re bånd til tre­ning Pigg­hals­bånd: kor­rek­sjon el­ler dyre­pla­ge­ri?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Ut­trekk­ba­re bånd har sine kla­re for­de­ler i vis­se si­tua­sjo­ner, for ek­sem­pel når du vil gi din ny­adop­ter­te hund litt fri­het un­der lufte­tu­ren, men ikke er sik­ker på om den vil kom­me til­ba­ke til deg når du ro­per. Ge­ne­relt er li­ke­vel ikke ut­trekk­ba­re bånd å an­be­fa­le når du tre­ner hunden. Si­den man kan va­riere leng­den og der­med til­la­ter hunden å sta­dig tes­te hvor langt den får lov til å gå, gjør ut­trekk­ba­re bånd det vans­ke­li­ge­re for hunden å kon­sen­tre­re seg om deg. Når du luf­ter og tre­ner hunden, er må­let at den hele ti­den skal være opp­tatt av deg. Her vir­ker et ut­trekk­bart bånd mot sin hen­sikt si­den det lar hunden ut­fors­ke om­gi­vel­se­ne på en ukon­trol­ler­bar og ufor­ut­si­ge­lig måte. Bru­ker du et van­lig bånd un­der tre­ning, vil hunden skjøn­ne hvor gren­se­ne går, og du slip­per å måt­te slåss for å få dens opp­merk­som­het. Un­der tre­ning er det all­tid best å fjer­ne kon­kur­ran­sen fra and­re sanse­inn­trykk og hol­de kon­tak­ten mel­lom deg og hunden så nær og ubrutt som mu­lig. Det­te opp­når du mye let­te­re med et van­lig bånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.