Hun­der som drar i bån­det

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er enormt man­ge for­de­ler ved å få hunden til å slut­te å dra i bån­det. Si­den dere beg­ge vil ha stør­re gle­de av tu­re­ne, vil dere sann­syn­lig­vis gå tur of­te­re, og det vil være bra for dere beg­ge, både fy­sisk og psy­kisk. Selv vil du unn­gå po­ten­si­el­le ska­der i hen­de­ne, ar­me­ne, nak­ken, skuld­re­ne, ryg­gen og and­re ste­der. Hunden vil slip­pe ska­der i hal­sen, stru­pen og ryg­gen. Selv om hunden er trent uten bånd og dere bor et sted der det nes­ten ald­ri er nød­ven­dig å bru­ke bånd, vet du ald­ri når det kan kom­me godt med at hunden er bånd­trent – hos dyr­le­gen, på be­søk hos fa­mi­lie el­ler ven­ner, el­ler i et ukjent mil­jø. Adop­te­rer du en hund som vir­ke­lig har den­ne uva­nen, kan det vir­ke umu­lig å få den til å stop­pe. Her er en en­kel øvel­se som, hvis du er tål­mo­dig og stand­haf­tig nok, kan lære hunden å ikke trek­ke i bån­det og iste­den gå glad og for­nøyd ved si­den av deg.

TRINN 1 Hold bån­det hardt med hån­den på ryg­gen el­ler langs si­den. Det­te er for at hunden ikke skal be­løn­nes med noen eks­tra desi­me­ter bånd ved at du strek­ker ar­men framover hver gang den drar.

TRINN 2 Lek rødt lys-grønt lys: Når hunden drar, er det rødt lys! Stans og stå stil­le. Det hunden øns­ker (å gå for­over) slut­ter.

TRINN 3 Straks hunden gjør noe som får bån­det til å slak­kes (slut­ter å dra, ryg­ger, ser på deg osv.), er det grønt lys! Gi mas­se ros og be­gynn straks å gå igjen.

TRINN 4 Etter hvert vil strek­nin­gen dere går uten at hunden drar, øke. Det kre­ver mas­se tål­mo­dig­het. Vil du ha hunden til å slut­te å dra, må du være kon­se­kvent og gi rødt lys hver gang den trekker og bare gi grønt lys når bån­det slak­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.