Vur­der å bru­ke nese­gri­me

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En nese­gri­me kan være et ef­fek­tivt hjelpe­mid­del for å re­du­se­re trek­kin­gen, sær­lig hvis du har en hund som er vel­dig sterk el­ler ag­gres­siv i bånd og vans­ke­lig å hånd­te­re på tur. Nese­gri­men fun­ker på sam­me måte som gri­men til en hest: Den går rundt hun­dens snu­te, og hvis hunden drar i bån­det, vil gri­men dra ho­det ned og luk­ke kje­ven. Selv om dis­se gri­me­ne er litt om­strid­te på grunn av mu­li­ge nakke­ska­der og un­der­tryk­king av im­pul­ser, er det man­ge tre­ne­re som an­be­fa­ler dem for å gi ei­ere av ure­gjer­li­ge hun­der et mildt hjelpe­mid­del for å kun­ne gå tur med dem. Gri­men skal pas­se godt uten å stram­me. Du vil ikke at den skal gli av, men hel­ler ikke at den skal set­te mer­ker i an­sik­tet til hunden. Pro­du­sen­te­ne til­byr nes­ten all­tid en vi­deo el­ler bro­sjy­re som vi­ser hvor­dan du fin­ner rik­tig stør­rel­se. Du skal ald­ri dra i gri­men for å straf­fe hunden da det kan gi al­vor­lig ska­de.

TRINN 1 Hunden vil høyst sann­syn­lig mis­li­ke gri­men og op­po­ne­re mot den i star­ten. Be­gynn med å stik­ke hun­dens snu­te gjen­nom løk­ken og gi den en god­bit for å god­ta at du gjør det.

TRINN 2 Gjenta trinn en så man­ge gan­ger som nød­ven­dig. Nes­te skritt er å smet­te gri­men over hun­dens bak­hode. Gi en ny god­bit for det­te av­gjø­ren­de fram­skrit­tet. Når hunden kan ha gri­men på uten å prø­ve å fjer­ne den, kan du fes­te bån­det til den og prø­ve å gå rundt i hu­set så hunden skal ven­ne seg til den nye fø­lel­sen.

TRINN 3 Det vil van­lig­vis ta litt tid før hunden blir venn med gri­men, men når det skjer, kan du prø­ve å gå en kort tur. Øk leng­den på tu­re­ne litt etter litt slik at hunden grad­vis ven­ner seg til å ha gri­men på i leng­re pe­rio­der av gangen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.