Par­kens grø­de

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En hunde­park kan være et strå­len­de sted å bli kjent med and­re hunde­ei­ere i om­rå­det. Til sam­men kan de ut­gjø­re en ver­di­full kil­de til kunn­skap om den bes­te dyr­le­gen, strig­ling, ste­der å gå tur og hun­der man skal pas­se seg for. En hunde­park kan imid­ler­tid også være et utrygt sted hvis du ikke tar dine for­holds­reg­ler, sær­lig de førs­te gan­ge­ne. Her er noen råd som kan bi­dra til å gjø­re park­tu­ren til en trygg og tri­ve­lig opp­le­vel­se.

KJENN HUNDEN DIN

Ikke al­le hun­der li­ker å møte nye hun­der. Pass på at hunden din ikke over­ren­nes av frem­me­de hun­der. Hvis den ikke har hatt jevn­lig kon­takt med and­re hun­der, bør du sjek­ke hvor­dan den rea­ge­rer, ved å prø­ve i kon­trol­ler­te om­gi­vel­ser før du går i hunde­par­ken. Du kan for ek­sem­pel la den møte en hund som du vet at går godt sam­men med and­re hun­der.

HOLD HUNDEN FRISK

Sørg for at hunden er be­skyt­tet mot smit­te fra and­re hun­der ved all­tid å være à jour med vak­si­ner og orme­ku­rer.

BLI KJENT MED PAR­KEN

Vur­der å be­sø­ke par­ken uten hund førs­te gang for å se hvor­dan den er og bli kjent med noen av hun­de­ne der. Bruk noen mi­nut­ter på å sjek­ke hvor­dan le­ken i par­ken fore­går, før du går inn med hunden din. Hvis du sy­nes det går for vilt for seg, kan dere hel­ler kom­me til­ba­ke en an­nen gang el­ler fin­ne en an­nen hunde­park.

BE­GYNN FOR­SIK­TIG

De førs­te be­sø­ke­ne i par­ken bør ikke vare mer enn et kvar­ters tid. Øk leng­den på opp­hol­de­ne etter hvert som hunden din blir mer vant til par­ken og blir trygg på de and­re hun­de­ne der.

UNN­GÅ RUSHTIDEN

På hver­da­ger er det mest folk­somt om etter­mid­da­ge­ne og kvel­de­ne. I hel­gen og fe­rie­ne er det fullt av liv hele da­gen. La hunden din bli kjent med par­ken når det ikke er alt­for fullt der.

HOLD GODT ØYE MED HUNDEN DIN

Ikke for­tap deg i prat med and­re hunde­ei­ere. Hold øye med hunden din hele ti­den for å for­sik­re deg om at alt fore­går i tryg­ge og venn­li­ge for­mer. Følg med på kroppspråket så du kan av­ver­ge bråk før det star­ter. Da kan du også fort ryd­de opp etter den hvis den gjør fra seg.

SLIPP HUNDEN FRI

Slipp hunden fri straks du kom­mer til et fri­om­rå­de uten bånd­tvang. Det kan opp­stå fiendt­li­ge si­tua­sjo­ner hvis hun­der med og uten bånd blan­des. Hun­der i bånd, og ei­er­ne de­res, har ofte et kropps­språk som vir­ker tru­en­de på hun­der som går fritt, og dis­se kan rea­ge­re med ag­gre­sjon el­ler kom­me i for­svars­po­si­sjon. En hund i bånd kan ikke vel­ge mel­lom å slåss og å flyk­te, og si­den flukt er umu­lig, kan det være at den vel­ger å slåss iste­den.

LA BAR­NA VÆRE HJEM­ME

Ikke ta med barn til hunde­par­ken. Du vll ikke kla­re å hol­de øye med hunden og un­ge­ne sam­ti­dig. Dess­uten er det man­ge hun­der som ikke er vant til barn. Barn og hun­der kan både skrem­me hver­and­re og gire hver­and­re opp, og da kan det opp­stå far­li­ge si­tua­sjo­ner. Fa­ren for at bar­na skal ska­de seg i hunde­par­ken, er rett og slett for stor.

IKKE TA MED SMÅ VAL­PER

Val­per yng­re enn fire må­ne­der har ikke fullt ut­vik­let im­mun­for­svar og kan let­te­re få smitt­som­me syk­dom­mer. De er også mer ut­satt for trau­ma­tis­ke opp­le­vel­ser med sto­re og ag­gres­si­ve hun­der.

IKKE TA MED LEKER EL­LER MAT

De fles­te par­ker er al­le­re­de ful­le av bal­ler og leker som and­re har hatt med seg. Gir du hunden din en leke el­ler be­løn­ner den med en god­bit mens de and­re hun­de­ne ser på, kan det føre til sja­lu­si og ag­gre­sjon.

VIT NÅR DU SKAL GÅ

Du skal ta med hunden hjem hvis den blir tru­et el­ler mob­bet og ser redd ut, hvis den be­gyn­ner å opp­tre ag­gres­sivt, over­iv­rig el­ler tru­en­de mot and­re hun­der, el­ler hvis den pe­ser tungt el­ler vir­ker vel­dig sli­ten. Hun­dens helse og vel­være er det du må prio­ri­te­re høy­est.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.