For­be­red deg på valpe­an­komst

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Adop­te­rer du en valp, må du være for­be­redt på å job­be mye mer med den enn med en vok­sen hund (som ofte er ly­dig og stue­ren, har nådd full stør­rel­se og har en fer­dig ut­vik­let per­son­lig­het). Her kan for­be­re­del­se­ne ut­gjø­re for­skjel­len mel­lom å få en god start og å gå på try­net før du er i gang. En hund tren­ger tryg­ge og var­me om­gi­vel­ser og mas­se kon­takt med men­nes­ker. Her er noen ting du kan gjø­re for å for­be­re­de deg på å få en valp.

ETABLER HUSREGLERMed mind­re du øns­ker en vok­sen hund som går i møb­le­ne og hop­per opp på folk, må du gjø­re det til en re­gel at val­pen hel­ler ikke får lov til det­te. Har val­pen først lært at en type adferd er god­tatt, kan det være vans­ke­lig å end­re på. Be al­le gjes­ter (og med­lem­mer av hus­stan­den) om å føl­ge hus­reg­le­ne. Selv om val­pen er kjempe­søt når den er li­ten, er det ikke noe stas å ha en vok­sen hund som hop­per på al­le den tref­fer.

FOR­BE­RED DEG SELVVær for­be­redt på pist­ring, klyn­king og bjef­fing. Ak­ku­rat som baby­er la­ger val­per ly­der, men det fin­nes må­ter å hjel­pe val­pen gjen­nom det­te sta­di­et på og unn­gå at dår­li­ge va­ner fes­ter seg. Det ver­ste du kan gjø­re, er å la val­pen grå­te i bu­ret i lang tid for så å ta den ut og gi den opp­merk­som­het. Gjør du det, opp­mun­t­rer du til nett­opp den ty­pen adferd for­di du har lært val­pen at ut­hol­den­het løn­ner seg!

VALPESIKKER LEKE­PLASSVal­per tyg­ger på alt fra elek­tris­ke led­nin­ger til sok­ker og sko! Du tren­ger et trygt, valpe­sik­kert og inn­gjer­det om­rå­de pluss et bur for de gan­ge­ne du ikke kan hol­de di­rek­te øye med val­pen. Husk at val­pen nep­pe er hust­rent, så du må ha den et sted der det er greit at det skjer små uhell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.