Ha fas­te ru­ti­ner

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

En valp vil føle det trygt at ma­ting, lek, tre­ning og tu­rer skjer til sam­me tid hver dag. Den vil også bli vel­dig engste­lig over å være ale­ne på man­dag etter at du har vært sam­men med den hele hel­gen. Hvis du tar den med hjem i en helg, skal du ven­ne den til å være ale­ne ved å for­la­te den i sta­dig leng­re pe­rio­der av gangen. Ha den i det av­skjer­me­de om­rå­det du har inn­re­det for den, gå ut av rom­met og kom til­ba­ke etter et par mi­nut­ter. Se­ne­re kan du for­la­te den i fem el­ler ti mi­nut­ter. Øk ti­den helt til du kan være borte i en time el­ler mer. Ha en fast ru­ti­ne for ma­ting slik at val­pen får mid­da­gen sin mel­lom 17.00 og 18.00 ( hvis du leg­ger deg 23.00) og ikke drik­ker noe sær­lig vann etter det. Er du kon­se­kvent med når du og val­pen leg­ger dere og står opp, gjør du det enk­le­re for den å ikke tis­se i sen­ga. Husk at du ikke tren­ger å være like struk­tu­rert res­ten av li­vet, men inn­sat­sen du gjør nå for å tre­ne opp val­pen, vil be­ta­le seg se­ne­re i form av en lyk­ke­lig vok­sen hund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.