For­stå hun­dens næ­rings­be­hov

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der tren­ger et vidt spek­ter av næ­rings­stof­fer for å være sun­ne og gla­de og ha ster­ke musk­ler, gode ten­ner og friskt skje­lett. Og alt ar­bei­det med å børs­te og trim­me hunden vil være bort­kas­tet hvis den ikke får de stof­fe­ne som hol­der hud­en i or­den og pel­sen blank. Kjøtt, som gir pro­tei­ner, skal ald­ri ut­gjø­re mer enn 50 pro­sent av hun­dens kost­hold. Den må også få i seg nok karbo­hy­dra­ter i form av tørr­fôr, korn­pro­duk­ter, ris og grønn­sa­ker. Ma­ten må inne­hol­de fett, som er den de­len av kost­hol­det som inne­hol­der mest kon­sen­trert ener­gi. For å sik­re at hunden får den ret­te næ­rin­gen i et­hvert sta­di­um i li­vet, er det enk­les­te å gi den bu­tikkjøpt hunde­mat som er spe­si­elt ut­vik­let for å dek­ke hun­dens næ­rings­be­hov. Snakk med en dyr­lege for å for­sik­re deg om at hunden har et kost­hold som pas­ser til stør­rel­sen, al­de­ren og ak­ti­vi­tets­ni­vå­et.

PRO­TEI­NER, FETT OG KARBO­HY­DRA­TER

Pro­tei­ne­ne er de grunn­leg­gen­de bygge­stei­ne­ne i cel­le­ne. De er uunn­vær­li­ge for vekst, stoff­skif­te og re­pa­ra­sjon av vev. Fett, en­ten fra ani­mals­ke el­ler ve­ge­ta­bils­ke kil­der, gir ener­gi og bi­drar til å hol­de hud og pels sunn og fin. Karbo­hy­dra­ter gir også ener­gi, og si­den de dess­uten gir vo­lum, bi­drar de til en re­gel­mes­sig for­døy­el­se.

VI­TA­MI­NER OG MI­NE­RA­LER Et godt og ba­lan­sert kost­hold bur­de gi hunden al­le de via­mi­ne­ne og mi­ne­ra­le­ne den tren­ger, selv om den kan tren­ge til­skudd i vis­se si­tua­sjo­ner, kan­skje når den blir gam­mel el­ler skal kom­me seg etter en syk­dom. I dag er det imid­ler­tid fle­re hun­der som får pro­ble­mer på grunn av over­dre­ven bruk av vi­ta­min­til­skudd enn på grunn av vi­ta­min­man­gel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.