Ha all­tid vann til­gjen­ge­lig

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Vann er hun­dens al­ler vik­tigs­te næ­rings­mid­del – det ut­gjør opp­til 70 pro­sent av hun­dens kropps­vekt. Hun­der mis­ter vann gjen­nom urin og av­fø­ring og når de pe­ser. Hunden må all­tid ha friskt, rent vann til­gjen­ge­lig for å er­stat­te væske­ta­pet i lø­pet av da­gen. Selv om våt­fôr van­lig­vis inne­hol­der tre fjerde­de­ler væs­ke (og selv tørr­fôr be­står av rundt ti pro­sent væs­ke), er ikke det nok til å dek­ke hun­dens be­hov. Hun­der er like av­hen­gi­ge av vann som vi er, og de­hydre­ring kan gi ubo­te­li­ge ska­de. Re­du­se­res van­net i krop­pen med 15 pro­sent, kan det være dø­de­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.