Velg det ret­te hunde­fôret

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Den let­tes­te må­ten å sik­re at hunden får et sunt og rik­tig sam­men­satt kost­hold på, er å vel­ge en av de utal­li­ge fer­di­ge fôr­blan­din­ge­ne man får kjøpt i dyre­bu­tik­ke­ne. Dis­se inne­hol­der al­le de næ­rings­mid­le­ne hunden tren­ger (og det gjør det mye enk­le­re å fôre den enn å fôre din egen fa­mi­lie).

VÅT­FÔR «Våt» hunde­mat sel­ges i bok­ser. Noen hun­der li­ker best våt­fôr, men det kan bli litt søl, og det til­trek­ker seg flu­er om som­mer­en hvis noe blir stå­en­de igjen i skå­len. Hvis hunden er så li­ten at du ikke gir den en hel boks av gangen, er det lurt å kjø­pe plast­lokk som hol­der inn­hol­det ferskt etter åp­ning. Boks­mat inne­hol­der som re­gel mind­re karbo­hy­drat enn tørr­fôr (pel­lets), noe som kan være bra for over­vek­ti­ge hun­der, men våt­fôr er også tyng­re å dras­se hjem fra bu­tik­ken, og det blir man­ge tom­me bok­ser å re­sir­ku­le­re.

TØRR­FÔR Tørr­fôr ( pel­lets) er om­trent lukt­fritt i for­hold til våt­fôr, det er let­te­re å bære hjem og enk­le­re å lag­re etter at det er åp­net. Det er også let­te­re å ryd­de opp søl. Det kan imid­ler­tid inne­hol­de så mye som fem gan­ger så man­ge ka­lo­ri­er per gram som våt­fôr, så pass på å re­du­se­re por­sjo­ne­ne hvis du går over fra våt­fôr til tørr­fôr. Noen ty­per tørr­fôr må blan­des med vann, så les nøye på pak­ken. Opp­be­var fôret på et sik­kert sted der hunden ikke kan få tak i det.

HALVTØRT FÔR Noen ei­ere fore­trek­ker halvtørt fôr si­den det har for­de­le­ne til tørr­fôr sam­ti­dig som det er mer «kjøtt­ak­tig» i kon­sis­ten­sen. Halvtørt fôr har van­lig­vis mer ka­lo­ri­er enn våt­fôr, så jus­ter meng­den til­sva­ren­de. Husk at det egent­lig ikke spil­ler noen rol­le hvil­ken type fôr du vel­ger, så len­ge det er en an­er­kjent pro­du­sent og hunden din li­ker det. Og vil du av en el­ler an­nen grunn skif­te til en an­nen fôr­type, må du gjø­re det grad­vis så ikke hunden får mage­trøb­bel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.