Lek er ikke bare en lek

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der er svært in­tel­li­gen­te dyr som er av­hen­gi­ge av so­si­al kon­takt. De kan rett og slett ikke tri­ves hvis de ikke får nok mo­sjon og men­ta­le sti­mu­li. For de fles­te tam­hu­n­der, som ikke tren­ger stør­re jakt­mar­ker enn kjøk­ken­gul­vet for å skaf­fe seg mat, er det le­ken som gir men­ta­le sti­mu­li, både sam­men med men­neske­flok­ken og med hunde­kom­pi­se­ne i par­ken. Hvis hunden din har sel­skap av en an­nen hund hjem­me, el­ler en katt som ikke bare gir to­talt blan­ke i hunden, vil du se at de to ven­ne­ne til­brin­ger mye tid sam­men. Det kan spa­re deg for en god del slit (selv om det frem­de­les er vik­tig å ta med hun­de­ne ut så de kan hil­se på and­re hun­der i hunde­par­ken). Hvis du bare har én hund, er det enda vik­ti­ge­re at du set­ter av tid til å leke med hunden, og at du gir den et ut­valg med leker som kan sti­mu­le­re den både fy­sisk og men­talt. Dess­uten er det gøy å leke med hunden, det er god mo­sjon for deg og fa­mi­li­en din, og det gir deg en fan­tas­tisk mu­lig­het til å styr­ke båndene mel­lom deg og dy­ret. Le­ken hjel­per deg også å be­fes­te din stil­ling som flokk­le­der for­di det er du som de­ler ut leker, og det er du som til­byr, kas­ter el­ler vif­ter med le­ke­ne for å set­te mo­roa i gang.

KASTE­LE­KERLeker der du kas­ter en ball el­ler en fris­bee, gir maks mo­sjon for hunden med mi­ni­malt slit for deg selv. Å jage ting som be­ve­ger seg, er et dypt in­stinkt hos hun­der. Det blir enda ar­ti­ge­re med to el­ler fle­re hun­der som lø­per etter bal­len (så len­ge kon­kur­ran­sen hol­des på et venn­ska­pe­lig nivå!).

De fles­te hun­der els­ker tau­trek­king, og de kan like gjer­ne dra i en pin­ne el­ler en leke som i et tau. Slik lek sti­mu­le­rer hun­dens na­tur­li­ge jakt­instinkt og kan være ueg­net for do­mi­nan­te el­ler ag­gres­si­ve hun­der, bort­sett fra i lek med en er­fa­ren tre­ner el­ler dyre­pas­ser. Hunden skal umid­del­bart slip­pe tau­et el­ler le­ken på kom­man­do. STYRKELEK

SIS­TENNår to el­ler fle­re hun­der tref­fes, tren­ger de som of­test ikke noen leke som på­skudd for å be­gyn­ne å jage hver­and­re rundt på enga og bolt­re og more seg lå len­ge du til­la­ter det. Det­te er ho­ved­grun­nen til at hunde­par­ke­ne er så her­li­ge!

TYGGEMOROSelv når hunden er ale­ne hjem­me, kan den un­der­hol­de seg med de rik­ti­ge tyg­ge­le­ke­ne. I noen leker er det gjemt en vel­sma­ken­de god­bit i midt­en slik at hunden blir enda mer mo­ti­vert til å tyg­ge vi­de­re og få be­løn­nin­gen for å ha «løst opp­ga­ven».

Ak­ku­rat som man­ge men­neske­barn els­ker hun­der litt røff og vil­ter lek. So­si­alt vel­til­pas­se­de hun­der kan lekeslåss uten at det sklir ut og blir al­vor, men det er din opp­ga­ve å sør­ge for at baske­ta­ket en­der mens le­ken er god.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.