Rik­tig måte å løf­te hunden på

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er vik­tig at du vet hvor­dan du skal løf­te hunden, så du ikke ska­der den el­ler deg selv. Øv re­gel­mes­sig på den­ne tek­nik­ken slik at hunden er vant til å bli løf­tet opp før det fak­tisk blir nød­ven­dig å løf­te den for

Still deg ved si­den av hunden før du løf­ter den. Snakk venn­lig og be­ro­li­gen­de til den.

TRINN 2

å ba­de den el­ler set­te den på bor­det til dyr­le­gen. Løft ald­ri hunden etter ha­len el­ler øre­ne. Sett all­tid hunden ned igjen for­sik­tig, og ikke slipp før den står trygt på bei­na.

Bøy deg ned ( bøy knær­ne, ikke ryg­gen) og før den ene hån­den inn un­der brys­tet og den and­re over ryg­gen og rundt ma­gen (A). TRINN 1

TRINN 3

Løft lang­somt så du er sik­ker på ikke å glip­pe hunden. Løft med bei­na og ikke ryg­gen for å unn­gå ska­der hvis hunden din er tung (B).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.