Å ba­de en hund Hunden har en kul i hud­en. Hva be­tyr det?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Re­gel­mes­si­ge bad hjel­per ikke bare mot hunde­lukt, men kan også hol­de en­kel­te pa­ra­sit­ter på av­stand. Det kan også være til hjelp mot hud­pro­ble­mer, og det fin­nes spe­sialsjam­po­er for tørr og fet hud og al­le mu­li­ge mel­lom­til­stan­der (ak­ku­rat som for men­nes­ker). Har hunden lang pels, be­gyn­ner du ri­tua­let med å børs­te ut flo­ker som er vans­ke­li­ge å få bukt med når pel­sen er våt. Børs­ting har også den po­si­ti­ve ef­fek­ten at du får fjer­net løse hår som kun­ne ho­pet seg opp og tet­tet av­lø­pet.

TRINN 1

Legg en gummi­mat­te i bade­ka­ret og fyll ka­ret med lun­kent vann. Løft hunden for­sik­tig opp og sett den på mat­ten. Tett igjen øre­ne dens med tørr bom­ull.

TRINN 2

Hold hunden godt fast i hals­bån­det og hell varmt vann over den så hele pel­sen blir våt. Unn­gå ho­det i den­ne om­gang. Gi den en opp­munt­ren­de god­bit og mas­se ros.

TRINN 3

Ha sjam­po over hun­dens kropp og bein og gni til det skum­mer godt. Mas­ser så­pen inn i pel­sen så du lø­ser opp skitt og død hud (A). For­tell den at den er en «flink bisk».

TRINN 4

Fukt hun­dens hode for­sik­tig. Unn­gå at den får såpe i øyne­ne el­ler mun­nen. Såp var­somt inn bak­ho­det og tørk bort det som måt­te være av skitt i an­sik­tet med en fuk­tig svamp.

TRINN 5

Skyll hunden godt med lun­kent vann. Har du fått hunden til å god­ta du­sjen, er den per­fekt til det­te for­må­let (B). Men pass på at tem­pe­ra­tu­ren er rik­tig!

TRINN 6

Etter skyl­lin­gen kan du bru­ke bal­sam for å gi hud­en fuk­tig­het og re­du­se­re flo­king hvis pel­sen er lang. Les bruks­an­vis­nin­gen godt for å se om bal­sa­men skal skyl­les ut etter­på.

TRINN 7

Nå er ti­den in­ne til å tør­ke hunden. Be­gynn med å tøm­me bade­ka­ret el­ler, hvis du har vas­ket hunden i en bal­je, løf­te hunden ut av van­net og pak­ke den inn i et stort hånd­kle. Til slutt blå­ser du den rene hunden tørr med en hår­fø­ner (C).

A

B

C

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.