Gjen­kjenn uli­ke pel­s­ty­per

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Men­nes­ke­nes se­lek­ti­ve avl har ført til at tam­hu­n­de­ne har et utall for­skjel­li­ge pel­s­ty­per. Dis­se er ofte blitt av­let fram for et spe­si­elt for­mål. Pud­de­lens ull­ak­ti­ge pels og spe­si­el­le fri­sy­re er prak­tisk når den svøm­mer, den stri­hå­re­de ter­ri­e­rens robuste pels­drakt be­skyt­ter mot kvis­ter og tor­ner, mens spiss­hun­de­nes ka­rak­te­ris­tis­ke tyk­ke og lod­ne pels hjel­per dem til å tåle eks­trem kul­de. I ny­ere tid er det pel­sens es­te­tis­ke egen­ska­per som har be­stemt se­lek­sjo­nen, men de uli­ke pel­s­ty­pe­ne kre­ver frem­de­les ulik be­hand­ling.

Glatt­hå­re­de hun­der har vel­dig kort og gans­ke spar­som hår­vekst som kan se mer ut som hud enn som pels. Dis­se tren­ger ikke stort mer enn ukent­lig børs­ting for å fjer­ne løse hår og hol­de pel­sen blank og fin. Kort­hå­ret pels er re­la­tivt tett og kan be­stå av et ytre lag med tykt, rett hår og et dun­ak­tig lag nær­me­re hud­en. Kort­hå­re­de hun­der skal strig­les grun­dig minst en gang i uken. Lang­hå­re­de ra­ser har ofte yt­ter­pels med ret­te hår kom­bi­nert med en tykk un­der­pels. De må strig­les dag­lig, og en del ra­ser må også stus­ses re­gel­mes­sig.

Silkepels er rett el­ler svakt bøl­get med na­tur­lig glans. Man­ge av dis­se ra­se­ne har bare ett lag med pels som de skif­ter to gan­ger i året. Po­pu­læ­re ra­ser med silkepels er cocker spaniel og silky ter­ri­er. Stri­hå­re­de hun­der blir ofte an­be­falt for al­ler­gi­ke­re for­di de ikke røy­ter, men pel­sen må li­ke­vel børs­tes minst en gang i uken så den ikke skal flo­ke seg. De må klip­pes el­ler stus­ses re­gel­mes­sig. Pud­ler, por­tu­gi­sisk vann­hund og and­re krøl­le­te ra­ser har en ka­rak­te­ris­tisk røyte­fri og vann­tett pels. Den må imid­ler­tid klip­pes minst hver and­re må­ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.