Velg rik­tig trim­me­ut­styr

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Et pro­fe­sjo­nelt trim­me­bord er unød­ven­dig luk­sus for de fles­te hunde­ei­ere, men kan være nyt­tig for folk med hun­der som kre­ver mye dag­lig stell. Det gir vis­se for­de­ler å ven­ne hunden til å bli stelt på et bord. Man kom­mer let­te­re til, og hunden er mer kon­sen­trert på det som skjer – den vet at den skal trim­mes når den løf­tes opp på bor­det, og den vet at se­an­sen er over når den set­ter føt­te­ne på trygg grunn igjen. Uan­sett om du bru­ker et bord el­ler ikke, er det ve­sent­lig at res­ten av ut­sty­ret er la­get for hun­dens pel­s­type. Dyr­le­gen kan gi deg råd om hva slags ut­styr du bør an­skaf­fe deg.

Pro­fe­sjo­nel­le trim­me­re og ei­ere av hun­der med spe­si­elt kre­ven­de pels kan kjø­pe jus­ter­ba­re hydr­au­lis­ke trim­me­bord. Sli­ke bord er imid­ler­tid vel­dig dyre, og for de fles­te hol­der det med et van­lig klapp­bord. Selv om du bare bru­ker kjøk­ken­bor­det, kan du ha gle­de av en stelle­arm – en me­tal­larm med strategisk plas­ser­te øye­kro­ker der du kan fes­te stropper som hind­rer hunden i å fal­le ned fra bor­det mens du stel­ler den. Dis­se ar­me­ne har so­li­de skrutvin­ger for å fes­te dem til bord­pla­ten. Den bil­ligs­te løs­nin­gen er selv­føl­ge­lig et par kne­be­skyt­te­re og en hund som er trent til å stå stil­le på kom­man­do.

Tann­børs­te og tann­krem må til for å hol­de hun­dens ten­ner og tann­kjøtt i god stand. Man kan også få spe­si­el­le våt­ser­vi­et­ter som bi­drar til å hol­de hun­dens ten­ner rene og fris­ke.

Børs­ter og kammer hjel­per deg til å unn­gå at pel­sen blir sam­men­fil­tret og flo­ke­te. Stål­børs­ter er best til ull­ak­tig pels og tett un­der­pels, mens kammer tar kam­pen opp med flo­ke­ne. En trim­me­kniv eg­ner seg til stri­hå­re­de hun­der. Gummi­børs­ter hjel­per deg med å bli kvitt dødt hår og mas­se­re hun­dens hud.

En klippe­ma­skin er nød­ven­dig for hun­der med krøl­let pels og kan kom­me godt med hvis pel­sen er vel­dig flo­ke­te. Bruk saks for å fjer­ne gjen­stri­di­ge knu­ter el­ler fin­klip­pe leng­re hår. Du tren­ger klo­saks hvis du ak­ter å klip­pe klør­ne dens selv. Det er in­gen god idé å bru­ke en van­lig saks si­den den lett kan ska­de en hund som strit­ter imot.

En mikro­fi­berk­lut gir flott glans til glatt pels, og bomullsdotter er uunn­vær­li­ge for ren­gjø­ring av sen­si­ti­ve om­rå­der, som rundt øyne­ne og øre­ne, og for å ren­se un­der hud­fol­de­ne en­kel­te hun­der har i an­sik­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.