Tann­puss for ge­bis­se­vo­ven

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Al­ler helst skal du pus­se hun­dens ten­ner hver dag, el­ler iall­fall en gang i uken, for å sik­re at mun­nen og ten­ne­ne hol­der seg fris­ke. Nøk­ke­len er å gjø­re seg kjent med hun­dens munn mens den er frisk og fin, så du kan opp­da­ge for­and­rin­ger som kan tyde på at noe er i vei­en. Leg­ger du mer­ke til noe uvan­lig, skal du si fra til dyr­le­gen, som en­ten vil kun­ne be­ro­li­ge deg med at alt er i or­den el­ler gi deg råd om hva du skal gjø­re hvis noe er galt. Det er også vik­tig å vel­ge rik­tig tann­børs­te. Den må være myk og pas­se stor for hunden.

TRINN 1

Dra hun­dens over­lep­pe for­sik­tig opp så du kan in­spi­se­re ten­ne­ne. Se etter om det er mye tann­stein, og om noen ten­ner er bruk­ket el­ler ska­det. Se også etter his­sig rød­far­ge på tann­kjøt­tet, som kan være tegn på gin­gi­vitt, og etter ku­ler i tann­kjøt­tet, som kan være en be­gyn­nen­de byll. Sjekk til slutt hun­dens ånde. Frem­med lukt kan være et sym­ptom på dår­lig helse.

TRINN 2

Hvis du prø­ver en ny tann­krem­smak, skal du dyp­pe fin­ge­ren i den og gni litt på hun­dens ten­ner for å se om den li­ker den. Så har du en erte­stor meng­de av tann­kre­men på en spe­sial­tann­børs­te for hun­der. Løft lep­pen dens var­somt og puss på ut­si­den av ten­ne­ne med sir­kel­be­ve­gel­ser. Mer enn nit­ti pro­sent av tann­stei­nen dan­nes på ut­si­den av ten­ne­ne, så du tren­ger ikke å be­kym­re deg for inn­si­den. Klapp og ros hunden for å ha vært så sam­ar­beids­vil­lig!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.