012 FOR­BE­RED DEG PÅ AN­KOMS­TEN

Den komplette Katteboka - - Basis -

La kat­ten grad­vis bli kjent med sitt nye hjem. Be­gynn med det rom­met der den skal sove, og hold even­tu­el­le and­re dyr unna i star­ten. Der noen kat­ter umid­del­bart vil strut­te selv­sik­kert rundt fra rom til rom som en selv­skre­ven kon­ge i hu­set, vil and­re være usik­re og tren­ge et lite, trygt sted for seg selv til å bli trygg på. Her er noen råd for hva du kan gjø­re for at kat­ten skal bli trygg i sitt nye konge­rike.

HA NØD­VEN­DIG UT­STYR PÅ PLASS

Sett en fylt katte­kas­se i rom­met, og steng al­le mu­li­ge røm­nings­mu­lig­he­ter (som åpne lufte­ven­ti­ler). Dra ut el­ler teip fast elek­tris­ke led­nin­ger, og fjern små ting katt­un­gen kan spi­se, og ting du ikke vil skal bli øde­lagt. ke­mid­ler. Opp­be­var al­le gif­ti­ge væs­ker langt unna der kat­ten kan kom­me til. Husk at me­di­si­ner som er be­reg­net på men­nes­ker, som aspi­rin, kan vir­ke harm­løse, men én en­kelt pil­le kan fak­tisk ta li­vet av kat­ten din. Sørg også for å hol­de bat­te­ri­er, frø og mat­va­rer som dru­er, ro­si­ner og hvit­løk (se punkt 16 for fle­re ek­semp­ler) unna kat­ten. Husk at kat­ter er smi­di­ge ve­se­ner som kan lære seg å åpne skap­dører og en­kelt hop­per opp på høye ben­ker, så ikke la pu­sen din lure deg.

«BARNESIKRET»

Noen sy­nes kan­skje det er litt i over­kant, men skal du være helt på den sik­re si­den, kan du ut­sty­re hjem­met ditt som om det var en baby på vei – en baby som for­blir like li­ten for res­ten av li­vet. I barne­ut­styrs­bu­tik­ker får du kjøpt barne­sik­ring til skap og skuf­fer, i til­legg til sik­ring til vin­du­er og per­sien­nesno­rer, alt for at katt­un­gen din skal være helt trygg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.